Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3957-МИ
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Йорданова Цветкова, кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от МК „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, срещу решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила в оригинал жалба, заведена с вх. № ЧМИ-22-7 от 31.10.2016 г., подадена от Мария Йорданова Цветкова, в качеството й на кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от МК „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, срещу решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община, с приложено копие от обжалваното решение.

На 01.11.2016 г., по електронната поща на Централната избирателна комисия е получена изпратената от Общинска избирателна комисия – Столична община преписка, а в последствие – същата преписка е получена в оригинал и е заведена с вх. № ЧМИ-15-63 от 01.11.2016 г.

Преписката съдържа: копие от жалба с вх. № 1171 от 27.10.2016 г. от Мария Йорданова Цветкова – кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от МК „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с приложен към същата снимков материал; заверено копие от Протокол № 63/28.10.2016г. на Общинска избирателна комисия – Столична община, както и заверено копие от решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – София.

Обжалваното решение е постановено от Общинска избирателна комисия – Столична община по повод подадена жалба с вх. № 1171 от 27.10.2016 г. от Мария Йорданова Цветкова, за установяване на нарушение по чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс. В жалбата са наведени доводи за нерегламентирано поставени агитационни материали във връзка с предстоящите частични местни избори в район „Младост“ на 6 ноември 2016 г., на МК „БСП лява България“, с които се призовава към гласуване за кандидата Стефан Стефанов. Твърди се, че агитационните материали за кандидата за кмет Стефан Стефанов от МК „БСП лява България“ са поставени върху стълбове за улично осветление, разположени на бул. „Александър Малинов“, на територията на столичен район „Младост“, извън определените места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, указани в Заповед № СОА16-РД09-1281 от 17.10.2016 г. на кмета на Столична община. В подкрепа на твърденията си, жалбоподателят е приложил доказателства – снимков материал.

С решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г., Общинска избирателна комисия – Столична община не е установила нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което е оставила без уважение жалба с вх. № 1171 от 27.10.2016 г. на Мария Йорданова Цветкова – кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от МК „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

За да обоснове извода, че в конкретния случай не е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Столична община е изложила следните мотиви: От приложения снимков материал се виждал „поставен на стълб агитационен материал на кандидата за кмет на район „Младост“ от МК „БСП лява България“ – Стефан Стефанов, представляващ вертикален флаг (тип „хоругва“), закачен в горната и долната част, като се касае за стълбове с лампи за улично осветление на бул. „Александър Малинов“. От проведен телефонен разговор с представител на Дирекция „Икономика и търговска дейност“ – Столична община, се установява, че се касае за временни информационни елементи по чл. 56 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, съгласно който същите могат да съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни и се заплаща такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Временните информационни елементи, съгласно чл. 33ж от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община, се поставят върху стълбове за улично осветление въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на Столична община или упълномощено от него лице.

Жалбоподателят – Мария Йорданова Цветкова, в качеството й на кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от МК „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, е оспорила решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община, като незаконосъобразно и необосновано. С жалба вх. № ЧМИ-22-7 от 31.10.2016 г., същата е сезирала Централната избирателна комисия с искане да постанови решение, с което да отмени решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община, както и даде задължителни указания на Общинска избирателна комисия – Столична община, да се произнесе с ново решение за започване на административно-наказателно производство по установяване на нарушението съгласно подадената от нея жалба с вх. № 1171 от 27.10.2016 г.

В жалбата са наведени доводи, отнасящи се до „ползването на публична общинска собственост (стълбовете за улично осветление), както и до забраната за безплатно ползване на „публичен ресурс, съгласно дефиницията на § 1, т. 18 от ДР на Изборния кодекс“, за предизборна агитация. Изложени са съображения, че в обжалваното решение, Общинска избирателна комисия – Столична община неправилно се е позовала на „устно становище на Дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столична община, в което е инкорпорирано твърдение, че става дума за търговски отношения, а „жалбата се отнася до предизборна агитация по смисъла на ИК, а не по общия ред за рекламата и ползването под наем на общинска собственост“. Твърди се също така, че „Изборният кодекс се явява специален закон и неговите разпоредби дерогират общите“.

В заключение, жалбоподателят счита, че при постановяване на обжалваното решение, Общинска избирателна комисия – Столична община неправилно е тълкувала разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс.

Решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община е валидно. Същото е постановено с оглед правомощията на Общинска избирателна комисия – Столична община по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, в заседание, на което са присъствували повече от половината от членовете на комисията (арг. от чл. 85, ал. 3 от ИК), като решението е прието с необходимото мнозинство съобразно изискванията на чл. 85, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалба с вх. № ЧМИ-22-7 от 31.10.2016 г., намира същата за допустима, като подадена от активно легитимирано лице – кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, имащо право и интерес от обжалването, срещу подлежащ на обжалване акт – решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община, и в установения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс срок, а разгледана по същество – за неоснователна, поради следните съображения:

От проведеното на 28.10.2016 г. заседание на Общинска избирателна комисия – Столична община, за което е съставен Протокол № 63 от същата дата, се установява, че агитационните материали са поставени след надлежно издадено разрешение за ползване. Тези агитационни материали представляват временни информационни елементи по смисъла на чл. 56 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, съгласно който текст, същите могат да съдържат и информация, свързана с конкретни политически прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. Наред с това, за поставените за определен срок агитационни материали е заплатена съответната такса, съгласно изискванията на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Следва да се отбележи, че приложените към жалбата четири броя снимки, не съставляват годни доказателства, съгласно действуващото българско законодателство.

С оглед гореизложеното, Централната избирателна комисия счита, че оспореното решение е правилно – законосъобразно, а релевираните оплаквания за неговата незаконосъобразност са неоснователни и необосновани.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ЧМИ-22-7 от 31.10.2016 г., подадена от Мария Йорданова Цветкова, в качеството й на кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от МК „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, срещу решение № 1401-МИ от 28.10.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения