Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3956-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 (5-5) от 03.11.2016 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), представлявано от Михаил Стоянов Мирчев – председател, чрез упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 3800-ПВР/НР от 19.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на Надежда Богомилова Гологанова, и пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на 18 (осемнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 18 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа, от които 8 бр. декларации предишни заявления.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 15 лица и 3 лица като наблюдатели извън страната.

На 03.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД, с вх.№ ПВР-00-240, за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 17 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК. Едно от лицата не отговаря на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 (седемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

 

В страната

 

1.                 

Елисавета Христова Димитрова

 

2.                 

Андон Филипов Филипов

 

3.                 

Калина Вълчанова Топалова

 

4.                 

Сотирка Панайотова Бонева

 

5.                 

Пенка Иванова Белчева-Вълева

 

6.                 

Рашо Христов Тарльовски

 

7.                 

Михаил Стоянов Мирчев

 

8.                 

Пенка Георгиева Илиева

 

9.                 

Кирил Петров Кирилов

 

10.             

Райна Русева Ангелова

 

11.             

Пламена Христова Ангелова

 

12.             

Стойчо Митков Александров

 

13.             

Албена Нейчева Ганчева

 

14.             

Маргарита Руси Русева

 

15.             

Наташа Борисова Георгиева

 

 

Извън страната

 

16.             

Богомил Иларионов Грънчаров

 

17.             

Мадлена Георгиева Илиева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения