Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3955-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 (6-1) от 25.10.2016 г. от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“, представлявано от Пройчо Иванов Караиванов – председател, чрез упълномощения представител Дончо Минчев Пачиков, регистрирана с Решение № 3872-ПВР/НР от 17.10.2016 г., допълнено с Решение № 3923-ПВР/НР от 01.11.2016 г. на ЦИК, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов в полза на Дончо Минчев Пачиков; пълномощно от Дончо Минчев Пачиков в полза на 9 (девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 9 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната и извън страната 9 лица.

На 03.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че предложените за наблюдатели лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 (девет) упълномощени представители на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

 

В страната и извън страната

 

1.

Иоан Валентинов Илиев

 

2.

Николай Костадинов Стамболийски

 

3.

Людмила Георгиева Цветанова

 

4.

Анжелика Даниелова Иванова

 

5.

Александър Георгиев Буздрев

 

6.

Даниела Тонкова Кинова

 

7.

Йордан Николов Памуков

 

8.

Кирил Ангелов Кинов

 

9.

Пройчо Иванов Караиванов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения