Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3953-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова като независим кандидат за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВР-12-10/02.11.2016 г. от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова като независим кандидат за президент и вицепрезидент, срещу решение № 31-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на РИК – Силистра. Жалбата е подадена с вх. № 01165-ПВР-НР от 02.11.2016 г. и в РИК – Силистра, преписката е окомплектована и изпратена в ЦИК с вх. № ПВР-15-240/02.11.2016 г.

С оспорваното решение № 31 ПВР-НР от 18.10.2016 г. РИК – Силистра е приела оперативен план на РИК за организация на изборния процес на територията на изборния район. Решението е публикувано на страницата на РИК – Силистра на 18.10.2016 г. и е обявено на таблото на 18.10.2016 г. в 17.30 ч. и свалено от таблото на 21.10.2016 г. в 17.30 ч.

Жалбоподателят твърди, че решението на РИК – Силистра в частта – „буква В., т. 1. Пликовете, които СИК/ПСИК не се поставят в торбата и тяхното съдържание – пликът не се запечатва и не се поставя в торбата“ е постановено в нарушение на Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК, където изрично е записано, че „всеки плик се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК“.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима за разглеждане по същество, поради просрочие. Видно от приложените в административната преписка доказателства е, че обжалваното решение № 31-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на РИК – Силистра е обявено на интернет страницата на РИК на 18.10.2016 г. и е обявено на таблото на 18.10.2016 г., от която дата започва да тече срокът за обжалване. Тридневният срок, регламентиран в чл. 73, ал. 1 от ИК е изтекъл на 21.10.2016 г. Жалбата е подадена на 02.11.2016 г., поради което безспорно се явява депозирана след изтичане на 3-дневния срок за обжалване.

Предвид изложеното жалбата на упълномощения представител на инициативния комитет срещу решението на РИК – Силистра се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.

Независимо от горното, Централната избирателна комисия предприе действия по даване на указания на РИК – Силистра за съобразяване на оперативния план с Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова като независим кандидат за президент и вицепрезидент, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения