Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3950-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11 от 02.11.2016 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, представлявано от Мирослав Динков Господинов – председател, чрез упълномощения представител Калоян Маринов Трулев, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 04.10.2016 г. по ф.д. № 264/2015 г., издадено от СГС; заверено копие на удостоверение № 011/13.08.2015 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; заверено копие на пълномощно от Мирослав Динков Господинов в полза на Калоян Маринов Трулев; пълномощно от Калоян Маринов Трулев в полза на 15 (петнадесет) лица – представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 15 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 15 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 03.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 14 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, едно лице не отговаря на изискванията на ИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

 

В страната

 

1.

Валерий Павлов Спасов

 

2.

Валя Стефанова Козовска-Трулева

 

3.

Веска Александрова Крумова

 

4.

Георги Константинов Станчев

 

5.

Калоян Маринов Трулев

 

6.

Константин Валериев Спасов

 

7.

Мартин Маринов Николчев

 

8.

Силвия Спасова Иванова

 

9.

Симона Любомирова Василева

 

10.

Теодора Александрова Йовчева

 

11.

Християна Константинова Иванова-Спасова

 

12.

Ангел Валентинов Виденов

 

13.

Благовест Георгиев Крумов

 

14.

Благовест Веселинов Христов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения