Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3942-МИ
София, 2 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Йорданова Цветкова – кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, срещу решение № 1400-МИ/28.10.2016 г. на ОИК – Столична община

С вх. № ЧМИ-22-6 от 31.10.2016 г. в ЦИК е постъпила жалба от Мария Йорданова Цветкова – кандидат за кмет на район „Младост“ от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, срещу решение № 1400-МИ/28.10.2016 г. на ОИК – Столична община.

От ОИК – Столична община, е изискана цялата преписка във връзка с жалбата и с придружително писмо с вх. № ЧМИ-15-62/01.11.2016 г. в ЦИК е постъпила цялата преписка по жалба с вх. № 1170/27.10.2016 г. на ОИК – Столична община. Преписката съдържа: жалба с вх. № 1170/27.10.2016 г. от Мария Йорданова Цветкова; заверено копие от решение № 1400-МИ от 28.10.2016 г. на ОИК – Столична община; справка относно обявяване на решението на информационното табло на ОИК – Столична община; заверено копие от протокол № 63/28.10.2016 г. на ОИК – Столична община; 1 бр. печатен агитационен материал на кандидата за кмет на район „Младост“, СО, издигнат от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Обжалваното решение е прието от ОИК – Столична община, по повод постъпила при тях жалба с вх. № 1170 от 27.10.2016 г. от Мария Цветкова за нарушение на правилото на чл. 181, ал. 2 от ИК в печатни рекламни материали на коалиция „Реформаторски блок“. Представена е и агитационна брошура, издадена от коалиция „Реформаторски блок“, със снимка на кандидата им за кмет на район „Младост“, Столична община, Людмила Божилова с номера на кандидата в интегралната бюлетина от лицевата страна на представения агитационен материал, както и снимка на част от район „Младост“, Столична община, с надпис на английски език „Keep calm and love „MLADOST“, от обратната страна на агитационният материал. ОИК – Столична община, с обжалваното решение не е установила нарушение на чл. 181, ал. 2 от ИК, като видно от мотивите, е приела, че текстът, изписан на английски език, който в превод означава „Запазете спокойствие и любов Младост“, не представлявал призив за подкрепа на кандидата, а призивът за подкрепа и агитацията са от другата страна на брошурата и е написан на български език. В тази връзка е цитирана и разпоредбата на параграф 1, т. 17 от ДР на ИК, определящ какво е предизборна агитация, акцентирайки върху текста, че наименованието и символът на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

Жалбоподателят счита решението на ОИК – Столична община, за неправилно и незаконосъобразно, а аргументите и мотивите за постановяването му направени при превратно и стеснително тълкуване на разпоредбите на ИК, отнасящи се до конкретния казус. Счита, че ОИК –Столична община, в решението си е тълкувала стеснително разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, тъй като според жалбоподателя законодателят е предписал цялостната кампания да се води на български език, т.е. всички устни, писмени или послания, инкорпорирани в аудио-визуални материали, следва да се извършват на български език. Счита, че всеки един агитационен материал трябва да се разглежда като едно цяло, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 183 от ИК агитационният материал е съвкупност освен от призив за гласуване и от ред други факултативни или изискуеми реквизити.

Във връзка с горното се прави искане ЦИК да отмени обжалваното решение, като даде задължителни указания на ОИК – Столична община, да се произнесе с ново решение за започване на административно-наказателно производство по установяване на нарушение съгласно поисканото с първоначалната жалба.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, счита същата за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а разгледана по същество за основателна поради следното:

Видно от предоставената с жалбата брошура същата представлява печатен агитационен материал, издаден от коалиция „Реформаторски блок“, който представлява по съществото си агитационен материал, представящ кандидата за кмет на район „Младост“, Столична община, издигнат от коалицията и призоваващ за подкрепа. Брошурата съдържа и послания на кандидата за кмет на лицевата й страна, на която е позиционирана и снимка на самия кандидат с посочване на името и номера му в интегралната бюлетина. На обратната страна на брошурата има снимка/изглед на част от район „Младост“, Столична община, с надпис на английски език „Keep calm and love „MLADOST“. Централата избирателна комисия счита, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, в който изрично е посочено, че предизборната кампания се води на български език. От друга страна, параграф 1, т. 17 от ДР на ИК определя предизборната агитация като призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, като същата съгласно чл. 181, ал. 1 от ИК е в устна или писмена форма Централната избирателна комисия счита, че в случая е налице предизборна агитация с използването на печатен агитационен материал, призоваващ за подкрепа на определен кандидат и коалиция. В тази връзка изписването върху този агитационен материал на послания на език, различен от българския език, представлява нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Общинската избирателна комисия – Столична община, е трябвало при преценката си относно наличието на нарушение на разпоредбите на ИК да разгледа агитационния печатен материал в неговата цялост и взаимовръзка на двете му страни, тъй като те по съществото си съдържат информация (призив за подкрепа и послания) и на практика представляват едно цяло и целят да рекламират определен кандидат като съвкупност от визия, необходимата информация за начина как същият може да бъде подкрепен, както и определен брой послания, с които той се представя на адресата на рекламния материал. Ето защо неправилни са изводите на ОИК – Столична община, че след като на едната страна на рекламния материал не се съдържа призив за подкрепа на кандидата, а само визираният надпис на английски език, то същият не представлява агитационен материал. Напротив, надписът на едната страна на рекламния материал трябва да се разглежда в непосредствена връзка със съдържанието на другата страна, тъй като са част от един и същи носител – лицева и обратна страна на един и същи печатен агитационен материал.

По изложените по-горе аргументи Централната избирателна комисия счита, че представеният с жалбата печатен рекламен материал, издаден от коалиция „Реформаторски блок“, представлява форма на предизборна агитация и с оглед на съдържащата се в него информация на език, различен от българския, същото представлява нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. От горното следва, че обжалваното решение на ОИК – Столична община, е взето в нарушение на материално-правните норми от ИК и при превратно тълкуване на същите.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1 т. 26 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1400-МИ от 28.10.2016 г. на ОИК – Столична община.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Столична община, за произнасяне съобразно задължителните указания в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения