Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3935-ПВР/НР
София, 2 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-1) от 01.11.2016 г. от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева – председател, чрез упълномощения представител Любомир Иванов Тодоров, регистрирана с Решение № 3888 ПВР/НР от 29.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на Любомир Иванов Тодоров, и пълномощно от Любомир Иванов Тодоров, в полза на 26 (двадесет и шест) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 26 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 26 лица.

На 01.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД, регистрирано с вх. № ПВР 00-228/01.11.2016 г. за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 25 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК и 1 лице не отговаря.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 25 (двадесет и пет) упълномощени представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1.       

Анатоли Димитров Якимов

 

2.       

Ангел Тошков Ангелов

 

3.       

Асен Георгиев Владимиров

 

4.       

Бойко Димитров Ролински

 

5.       

Данаил Емилиев Димов

 

6.       

Даниел Пламенов Тодоров

 

7.       

Денис Славчов Данчев

 

8.       

Димитър Иванов Ковачев

 

9.       

Елизабет Радославова Любенова

 

10.  

Здравко Иванов Здравков

 

11.  

Зоран Петрович

 

12.  

Ивайло Тодоров Цветков

 

13.  

Лидия Андреева Ковачева

 

14.  

Магдалена Иванова Иванова

 

15.  

Николай Пламенов Тодоров

 

16.  

Пенка Васкова Живкова

 

17.  

Петьо Божидаров Петков

 

18.  

Рангел Любенов Рангелов

 

19.  

Самир Сергеев Василев

 

20.  

Светослав Любомиров Захариев

 

21.  

Симеон Кольов Славчев

 

22.  

Теменужка Цветанова Велкова

 

23.  

Тодор Иванов Тодоров

 

24.  

Цветомир Валентинов Ангелов

 

25.  

Янко Костадинов Живкин

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения