Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 393-НС
София, 5 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, срещу решение № 86-НС от 30.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки

В Централната избирателна комисия по електронната поща чрез РИК – Ловеч, е постъпила жалба с вх. № НС-11-558 от 03.07.2021 г. ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, срещу решение № 86-НС от 30.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Ловеч, е неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателят посочва, че РИК – Ловеч, не е направила цялостен анализ на жалбата и не е изложила ясни мотиви защо счита, че не е нарушена нормата на чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс от кмета на община Ловеч. Твърди се също, че не е в правомощията на кмета на община Ловеч да ограничава свободата на партиите, коалициите и инициативните комитети да провеждат предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги, като посочва местата за провеждане на предизборна агитация и определя такса.

В жалбата се излагат и твърдения, че РИК – Ловеч, неправомерно е приела заповедта на кмета на община Ловеч за краен акт. Жалбоподателят на основание чл. 146 АПК е оспорил пред Административен съд – Ловеч, заповедта като административен акт.

Жалбоподателят счита, че действията на кмета са в противоречие и с чл. 181, ал. 3 ИК, където е посочен режимът за водене на агитация по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите, като съгласно чл. 8, ал. 1 от същия закон режимът, касаещ събранията на открито, е уведомителен. Също така жалбоподателят излага мотиви, че е неправомерно улиците на община Ловеч да се третират като публичен административен ресурс по смисъла на чл. 168, ал. 3 ИК.

Поради горните съображения жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 86-НС на РИК – Ловеч, и да постанови решение, с което да обяви действията на кмета на община Ловеч за неправомерни и извършени в противоречие с Изборния кодекс.

На заседание на 30 юни 2021 г. РИК – Ловеч, е разгледала жалба с вх. № 136/30.06.2021 г. на ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, и е приела жалбата за неоснователна. В решението си РИК – Ловеч приема, че в приложената Заповед № З-875 от 03.06.2021 г. на кмета на община Ловеч са определени места на открито и закрито за провеждане на предизборни прояви във връзка с изборите на 11.07.2021 г. след предварително писмено уведомление от страна на организаторите на предизборната проява. Общинският съвет – Ловеч, е приел и Наредба, с която се уреждат редът и начинът за определянето на местните такси и цени на услуги и права, както и тяхното администриране на територията на община Ловеч, като нейното приложение е спрямо всички граждани, юридически лица, включително и партии, и коалиции в община Ловеч. Както наредбата, така и заповедта № З-875 от 03.06.2021 г. на кмета на община Ловеч, определят изрично местата за провеждане на предизборни мероприятия на открито. Редът за ползване на тези места е срещу предварително подадено писмено уведомление, което се явява неразделна част от заповедта, както и се предвижда, че когато ползваните места за предизборни мероприятия са публична или частна общинска собственост, се заплаща и цена, определена в чл. 54, ал. 10, т. 1, 2 и 3, букви „б“ и „в“ от Наредбата.

След като се запозна с посочения материал, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството му на кандидат за народен представител, но по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия намира изводите на РИК – Ловеч, за правилни и законосъобразни. Видно от решението, става ясно, че е изискана информация от община Ловеч, както и са разгледани приложените доказателства от жалбоподателя. Техният анализ показва, че заповедта на кмета на общината изрично посочва места, на които да се провеждат предизборните прояви, както и места, на които да се поставят агитационни материали. В същата заповед изрично е посочено, че се заплаща цена за ползването на определените в нея места, само когато те са публична или частна общинска собственост. Легалната дефиниция за „публичен административен ресурс“ по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ИК включва и използването на недвижими вещи, държавна или общинска собственост. От жалбата не става ясно кои места са визирани, за да се определи дали те са общинска собственост и попадат ли под легалната дефиниция за публичен административен ресурс. Освен това от преписката е видно, че няма издадена заповед за забрана за провеждане на предизборните мероприятия на ПП „Възраждане“ от страна на община Ловеч.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, срещу решение № 86-НС от 30.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Ловеч.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч, чрез РИК – Ловеч, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения