Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 393-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5 (5-4) от 22.05.2019 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 269-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на Валери Любенов Димитров; 

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 332 (триста тридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 332 (триста тридесет и две) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 332 лица.

На 22.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 278 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 54 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презиме, фамилия

Несъответствие

Радинка Симеонова Димитрова

Радинка Симеонова Димитрова (ЕГН:…) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РАДИНКА СИМЕОНОВА КУБАТОВА)

Мариана Христова Коева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Стефан Калоянов Тодороф

Стефан Калоянов Тодороф (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТЕФАН КАЛОЯНОВ ТОДОРОВ)

Михаил Димитров Михайлов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Живка Цвяткова Илиева

Живка Цвяткова Илиева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЖИВКА ЦВЯТКОВА БАЙЧЕВА)

Мая Аврамова Димова

Мая Аврамова Димова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАЯ АВРАМОВА ДИМОВА-СУВАНДЖИЕВА)

Светла Стойкова Делчева

Светла Стойкова Делчева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СВЕТЛА СТАЙКОВА ДЕЛЧЕВА)

Тинка Колева Митева

Тинка Колева Митева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТИНКА КОЛЕВА МИЛЕВА)

Мима Митева Георгиева

Мима Митева Георгиева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИМА МИТРЕВА ГЕОРГИЕВА)

Милена Янчева Делчева

Милена Янчева Делчева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА ЯНЕВА)

Гинка Стефанова Аврамова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Петьо Илиев Петев

Петьо Илиев Петев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТЕВ)

Искрен Наумов Юлиянов

Искрен Наумов Юлиянов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИСКРЕН НАУМОВ ЮЛИАНОВ)

Весела Гочева Георгиева Желева

Весела Гочева Георгиева Желева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСЕЛА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА-ЖЕЛЕВА)

Марийка Христакиева Георгиева

Марийка Христакиева Георгиева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЙКА ХРИСТАКЕВА ГЕОРГИЕВА)

Мария Иванова Петрова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Желю Димитров Александров

Желю Димитров Александров (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ)

Жеко Георгиев Колев

Лицето е регистрирано като член на СИК 312500044

Валентин Маринов Антонов

Валентин Маринов Антонов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАЛЕНТИН АНТОНОВ МАРИНОВ)

Консантин Андреев Костарелов

Консантин Андреев Костарелов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КОСТАДИН АНДРЕЕВ КОСТАРЕЛОВ)

Мария Константинова Михова

Мария Константинова Михова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА МИХОВА)

Валентина Любенова Боянска

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Илиана Кирилова Ангелова

Илиана Кирилова Ангелова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИЛИЯНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА)

Елица Василева Цръкварска

Елица Василева Цръкварска (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛИЦА ВАСИЛЕВА ЦЪРКВАРСКА)

Кирил Миланов Николов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Лейля Сезат Хамидова

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700065

Петко Стефанов Калчев

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700003

Жени Емилова Цанева

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700006

Стойчо Пенчев Стоев

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700011

Гицка Великова Харизанова

Гицка Великова Харизанова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГИЦА ВЕЛКОВА ХАРИЗАНОВА)

Тома Минчев Томов

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700012

Росица Дончева Янкова

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700018

Лъчезар Иванов Луков

Лъчезар Иванов Луков (ЕГН:...) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЪЧЕЗАР МАРИНОВ ЛУКОВ)

Ирена Георгиева Георгиев

Ирена Георгиева Георгиев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА)

Борянка Николова Кирилова

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700091

Николинка Илиева Маринова

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700094

Веселка Василева Георгиева

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700015

Милен Вячеславов Манолов

Милен Вячеславов Манолов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИЛЕН ВЕЧЕСЛАВОВ МАНОЛОВ)

Дочка Йорданова Дубровска

Дочка Йорданова Дубровска (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДОЧКА ЙОРДАНОВА ДУБРОВСКАЯ)

Виолета Николова Райчев

Виолета Николова Райчев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИОЛЕТА НИКОЛОВА РАЙЧЕВА)

Снежина Йорданова Стоянова

Снежина Йорданова Стоянова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СНЕЖИНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА)

Спас Димитров Хридтов

Спас Димитров Хридтов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СПАС ДИМИТРОВ ХРИСТОВ)

Радослав Красимиров Станчев

Радослав Красимиров Станчев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РЕДЖЕБИЕ ЮСМЕНОВА ЮСЕИНОВА)

Георги Тодоров Филчев

Георги Тодоров Филчев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕОРГИ ФИЛЧЕВ ТОДОРОВ)

Красимир Георгиев Дочев

Красимир Георгиев Дочев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРАСИМИР ДОЧЕВ ГЕОРГИЕВ)

Теодора Димитрова Стоянова

Теодора Димитрова Стоянова (ЕГН:...) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТЕОДОРА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА)

Виолета Атанасова Николова

Виолета Атанасова Николова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ИВАНОВА)

Петранка Теофилова Раднева

Петранка Теофилова Раднева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТРАНКА ТРОФИЛОВА РАДНЕВА)

Васил Иванов Петров

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700154

Адриана Божидарова Андреева

Лицето е регистрирано като член на СИК 192700150

Станислав Боянов Попраданов

Станислав Боянов Попраданов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТАНИСЛАВ БОЯНОВ ПАПРАДАНОВ)

Иван Христов Бойчев

Иван Христов Бойчев (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАН ХРИСТЕВ БОЙЧЕВ)

Валери Атанасов Гюров

Валери Атанасов Гюров (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАЛЕРИЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ)

Гергана Нилолаева Иванова

Гергана Нилолаева Иванова (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 278 (двеста седемдесет и осем) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Валентин Петков Врачев

2.       

Стефан Петков Врачев

3.       

Георги Минков Георгиев

4.       

Даниела Райкова Данчева

5.       

Георги Райчев Каменаров

6.       

Светлана Митева Николова

7.       

Валери Викторов Николов

8.       

Илиян Минков Коев

9.       

Мая Иванова Коева

10.  

Лиляна Димитрова Раданова

11.  

Цветомира Петрова Василева

12.  

Роза Милчева Градинарова

13.  

Веселин Тодоров Цолов

14.  

Мирослава Александрова Кръстева

15.  

Ивелина Георгиева Петрова

16.  

Християна Мирославова Кръстева

17.  

Мирослав Сашев Кръстев

18.  

Катрин Георгиева Александрова

19.  

Боряна Иванова Геранлиева

20.  

Венелина Добрева Димитрова

21.  

Иваничка Ангелова Ангелова

22.  

Георги Стефанов Захариев

23.  

Атанас Благоев Борисов

24.  

Йордан Георгиев Енчев

25.  

Галя Иванова Енчева

26.  

Милка Борисова Панова

27.  

Александър Сергеев Велев

28.  

Йоанна Венциславова Камбушева

29.  

Лилия Стефчева Христова

30.  

Елза Цветанова Петрова

31.  

Златка Ангелова Рашкова

32.  

Росица Стефанова Димитрова

33.  

Ангел Николов Ангелов

34.  

Любка Иванова Вачева

35.  

Валентина Йорданова Джагарова

36.  

Кристиан Петров Суванджиев

37.  

Иван Митков Кехайов

38.  

Христина Ганчева Делчева

39.  

Галина Петкова Николова

40.  

Христина Жекова Христова

41.  

Ангел Русев Ангелов

42.  

Мария Славова Димитрова

43.  

Недялка Костова Тенева

44.  

Георги Руменов Пенев

45.  

Камен Стратиев Василев

46.  

Палмина Димитрова Арнаудова

47.  

Красимир Златков Сиромахов

48.  

Андон Митев Андонов

49.  

Коста Ангелов Костов

50.  

Васка Славова Петрова

51.  

Петър Димитров Петров

52.  

Ивелина Тончева Тончева

53.  

Николай Митков Колев

54.  

Трендафил Христов Трендафилов

55.  

Ивайло Васков Делчев

56.  

Иван Митев Андонов

57.  

Бончо Вълчев Даскалов

58.  

Георги Йорданов Георгиев

59.  

Цветомир Николаев Йонов

60.  

Елка Тенчева Дойчева

61.  

Стефан Сашев Фенерски

62.  

Димитър Николов Аврамов

63.  

Йорданка Делчева Щерева

64.  

Тянка Тодева Дякова

65.  

Марина Наскова Кръстева

66.  

Галя Ванчева Янакиева

67.  

Дафина Йорданова Владимирова

68.  

Максим Ангелов Белов

69.  

Иванчо Несторов Кирчев

70.  

Янаки Славчев Янакиев

71.  

Дарина Милчева Пенева

72.  

Веселина Георгиева Иванова

73.  

Минка Красимирова Иванова

74.  

Виолета Димитрова Георгиева

75.  

МИЛЕН МИХАЙЛОВ ИКОНОМОВ

76.  

Деница Николаева Костадинова

77.  

Любомир Желев Михов

78.  

Борис Савов Начев

79.  

Владимир Иванов Иванов

80.  

Виктория Павлова Додова

81.  

Софка Георгиева Илиева

82.  

Силвия Павлова Додова

83.  

Миглена Златева Георгиева

84.  

Данчо Атанасов Атанасов

85.  

Вяра Георгиева Морфакиева

86.  

Станка Скобелева Иванова

87.  

Слав Мирчев Иванов

88.  

Атанас Танев Атанасов

89.  

Райна Кирова Георгиева

90.  

Ваня Петрова Димитрова

91.  

Лена Кънчева Кънева

92.  

Васил Асенов Атанасов

93.  

Златина Асенова Атанасова

94.  

Светлана Кирилова Атанасова

95.  

Роза Лазарова Радева

96.  

Соня Колева Димитрова

97.  

Теодора Николаева Георгиева

98.  

Катя Николаева Георгиева

99.  

Петя Тодорова Енчева

100.                     

Цветелина Янкова Енчева

101.                     

Пеньо Русев Димов

102.                     

Стоянка Владимирова Георгиева

103.                     

Николай Костадинов Георгиев

104.                     

Иван Колев Иванов

105.                     

Веселин Тодоров Стоев

106.                     

Кирил Костадинов Чалъков

107.                     

Ваня Георгиева Мутафчиева Христова

108.                     

Пенчо Костадинов Костадинов

109.                     

Тодорка Стоянова Кунчева

110.                     

Илия Костадинов Патрашков

111.                     

Димчо Иванов Костов

112.                     

Стоян Пенев Стойков

113.                     

Юлия Атанасова Маджарова Недялкова

114.                     

Митко Илиев Митев

115.                     

Руси Дечков Недялков

116.                     

Стефка Стоянова Бонева

117.                     

Мария Русева Русева Кънева

118.                     

Мария Димитрова Йорданова

119.                     

Паруш Стоянов Парушев

120.                     

Иван Кирилов Стоянов

121.                     

Станка Колева Колева

122.                     

Борислава Стоянова Ташева

123.                     

Димитър Райчев Ганев

124.                     

Ангел Делев Вълков

125.                     

Манол Иванов Вълчев

126.                     

Радостин Монев Петров

127.                     

Пенка Тодорова Стоичкова

128.                     

Христо Кирилов Стоичков

129.                     

Илия Вълчев Бринков

130.                     

Атанас Димитров Атанасов

131.                     

Динко Колев Колев

132.                     

Митьо Георгиев Генов

133.                     

Стоянка Куманова Пеева

134.                     

Димитър Андреев Абречев

135.                     

Павлин Иванов Петров

136.                     

Анатолий Тодоров Тодоров

137.                     

Пламен Велков Александров

138.                     

Данчо Кръстев Великов

139.                     

Мария Иванова Атанасова

140.                     

Сунай Алишева Чешмеджиева

141.                     

Петър Атанасов Николов

142.                     

Петър Росенов Телбис

143.                     

Иван Николаев Георгиев

144.                     

Виктория Йорданова Георгиева

145.                     

Зорница Николова Маринова

146.                     

Трифон Мирославов Маринов

147.                     

Деница Мирославова Маринова

148.                     

Сашо Иванов Димитров

149.                     

Снежана Стоянова Димитрова

150.                     

Татяна Илиева Петрова

151.                     

Светла Мирчева Ванкова

152.                     

Теодора Манолова Тодорова

153.                     

Мая Тодорова Конакчиева

154.                     

Стефка Тодорова Тодорова

155.                     

Станимир Иванов Тодоров

156.                     

Лидия Методиева Тодорова

157.                     

Цвета Ангелова Минова

158.                     

Славей Иванов Лилов

159.                     

Стефка Тодорова Конакчиева

160.                     

Борис Венелинов Ненков

161.                     

Емилия Иванова Тодорова

162.                     

Ангел Стефанов Стефанов

163.                     

Станимир Ангелов Стефанов

164.                     

Румен Йорданов Иванов

165.                     

Димитър Тодоров Цонев

166.                     

Диана Величкова Георгиева

167.                     

Максим Каменов Алексиев

168.                     

Мирослава Маринова Петкова

169.                     

Мартин Светославов Георгиев

170.                     

Таня Илиянова Иванова

171.                     

Катя Любенова Стефанова

172.                     

Иван Мирчев Петров

173.                     

Георги Радев Панов

174.                     

Анелия Димитрова Петкова

175.                     

Пенка Илиева Гаджалова

176.                     

Данаил Драгомиров Ангелов

177.                     

Стилияна Георгиева Гайдарова

178.                     

Свилен Галентинов Станчев

179.                     

Мария Иванова Банова

180.                     

Русалина Василева Богатинова

181.                     

Стефка Добрева Върбанова

182.                     

Мариянка Николова Петрова

183.                     

Галинка Иванова Димитрова

184.                     

Йорданка Красимирова Петрова

185.                     

Иван Даниелов Иванов

186.                     

Йорданка Стефанова Йорданова

187.                     

Надежда Иванова Славчева

188.                     

Емил Димитров Велев

189.                     

Валентин Александров Алексиев

190.                     

Магдалена Асенова Джизова

191.                     

Звезделина Стойчева Минкова

192.                     

Росен Ангелов Филипов

193.                     

Елина Драгомирова Райкова

194.                     

Ивайло Валериев Скорчев

195.                     

Албена Георгиева Стойнова

196.                     

Росица Петрова Йорданова

197.                     

Пламен Кирилов Кирилов

198.                     

Аделина Хранимирова Здравкова

199.                     

Иван Петров Великов

200.                     

Иван Георгиев Харизанов

201.                     

Калоян Георгиев Кръстев

202.                     

Айдън Мустафов Демирджиев

203.                     

Димитър Георгиев Кънчев

204.                     

Велислава Иванова Дончева

205.                     

Венцислав Иванов Цветанов

206.                     

Нурхан Алиев Хасанов

207.                     

Боян Стефанов Панайотов

208.                     

Мариела Венелинова Бакалова

209.                     

Теодор Борисов Саров

210.                     

Юлиян Константинов Ламбев

211.                     

Стефан Станчев Кирилов

212.                     

Магдалена Константинова Борисова

213.                     

Веселина Друмева Иванова

214.                     

Димитър Ангелов Тодоров

215.                     

Росен Стефанов Колев

216.                     

Евгения Михайлова Казакова

217.                     

Албена Костадинова Йорданова

218.                     

Васил Йорданов Пейков

219.                     

Тони Руменов Гамейски

220.                     

Илия Цветанов Ламбев

221.                     

Йордан Маринов Русев

222.                     

Красимир Иванов Иванов

223.                     

Пламен Тодоров Петров

224.                     

Силвия Мирославова Александрова

225.                     

Ралица Янева Маринова

226.                     

Ивелин Тодоров Маринов

227.                     

Фериха Ведатова Станчева

228.                     

Стела Петрова Кирилова

229.                     

Мария Емилова Мицова

230.                     

Ивайло Христофоров Ангелов

231.                     

Тодор Иванов Тодоров

232.                     

Маргарита Добрева Дочева

233.                     

Стефан Иванов Йорданов

234.                     

Никола Михайлов Трифонов

235.                     

Здравелин Николаев Стоянов

236.                     

Милен Георгиев Георгиев

237.                     

Тодорка Василева Димова

238.                     

Елвира Здравкова Йорданова

239.                     

Пламен Валентинов Симеонов

240.                     

Милан Николов Маринов

241.                     

Геновева Пламенова Петкова

242.                     

Галя Атанасова Николова

243.                     

Ангел Атанасов Ангелов

244.                     

Георги Иванов Георгиев

245.                     

Рашо Миланов Раднев

246.                     

Маргарита Русева Асенова

247.                     

Емил Живков Асенов

248.                     

Илиян Димитров Попов

249.                     

Сияна Илиянова Георгиева

250.                     

Христо Даниелов Христов

251.                     

Цветан Николов Цеков

252.                     

Цанко Веселинов Христов

253.                     

Антоан Пенчев Касаджиков

254.                     

Станислав Юлиянов Стефанов

255.                     

Добринка Тодорова Малкочева

256.                     

Радомира Тодорова Малкочева

257.                     

Яна Атанасова Стойчева

258.                     

Стоян Иванов Иванов

259.                     

Демир Ясенов Чолаков

260.                     

Милена Асенова Чолакова

261.                     

Иван Стоянов Иванов

262.                     

Антон Димов Димов

263.                     

Иван Илиев Чергаров

264.                     

Георги Петров Кременаров

265.                     

Елена Манолова Кременарова

266.                     

Мария Тодорова Четрокова

267.                     

Вера Асенова Михайлова

268.                     

Маргарита Георгиева Николова

269.                     

Димо Антонов Димов

270.                     

Иван Лазаров Кънев

271.                     

Никола Иванов Кънев

272.                     

Камелия Павлова Стойчева

273.                     

Здравка Славчева Кискинова

274.                     

Христо Иванов Бойчев

275.                     

Митко Здравков Топалов

276.                     

Щуда Николова Иванова

277.                     

Мишо Симеонов Чиширов

278.                     

Валентин Иванов Кънев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения