Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3928-ПВР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги РТЕ НЕТ ООД.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВР-20-595 от 31.10.2016 г. от Председателя на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В същият се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България 2016 г. е установено нарушение на ИК от доставчика на медийни услуги РТЕ НЕТ ООД. По програмата на радио NOVA NEWS на 28 октомври 2016 г. са излъчени резултати от социологическо проучване на ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН. Информацията за проучването не съдържа звуково съобщение за източника на финансиране и за възложителя, както изисква чл.  205, ал. 1 и ал. 2 от ИК.

Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК е приложен един (1) брой електронен носител (компакт диск) със запис на аудио-материала.

В заседание на 1 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия изслуша аудио-записа, при което установи, че в него действително се огласяват данни от социологическо проучване на ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето на информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

В чл. 205, ал. 1 от ИК е предвидено, че „От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му“. Съгласно ал. 2 на цитираната законова разпоредба, „Информацията по ал.1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето“.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 3808-ПВР от 19 октомври 2016 г. е установила нарушение по чл. 205, ал.1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „PTE HET“ ООД при огласяване на резултати от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ, излъчено на 17.10.2016 г. в програма радио NOVA NEWS.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 205, ал. 1 и ал. 2, чл. 475, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

  

Р Е Ш И:

 

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „PTE HET“ ООД при огласяване на резултати от социологическо проучване на ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН, излъчено на 28.10.2016 г. в програма на радио NOVA NEWS.

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на „PTE HET“ ООД, с ЕИК: 201328105, със седалище и адрес на управление : област София (столица), Община Столична, гр. София 1124, район „Средец“, ж.к. „Яворов“, ул. „Николай В. Гогол“ № 6, представлявано от управителите: Атанас Иванов Генов, Николай Георгиев Янчовичин и Виолета Ангелова Петрова – заедно и поотделно.

След съставянето и връчването на акта, същият да се изпрати на Областния управител на област София град за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения