Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3926-МИ
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 от ИК за платена форма на предизборна агитация от доставчика на медийни услуги „Радиокомпания Си. Джей“ ООД

Постъпил е сигнал в ЦИК с вх. № ЧМИ-20-9/31.10.2016 г. от председателя на СЕМ Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за частичните местни избори за кмет на район „Младост“ е установено, че на 28.10.2016 г. в 18.52 часа (от 51:58 часа до 52:38 часа по таймера на записа) е излъчена платена форма на предизборна агитация – клип на независимия кандидат за кмет на район „Младост“ Десислава Петрова Иванчева (с № 28 в Бюлетината), в радиопрограма „ЕНДЖОЙ/N-JOI“ на доставчика на медийни услуги „Радиокомпания Си.Джей ООД, като агитационните материали не съдържат звуково съобщение, че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 от ИК.

Доставчикът на радиоуслуги „Радиокомпания Си.Джей ООД е обявил на страницата си в интернет информация за договорите, сключени във връзка с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия, след като изслуша и извърши служебна проверка на предоставения аудиоматериал, безспорно установи, че в предизборната агитация – клип на независимия кандидат за кмет на район „Младост“ Десислава Петрова Иванчева (с № 28 в Бюлетината) излъчен на 28.10.2016 г. в 18.52 часа (от 51:58 часа до 52:38 часа по таймера на записа), липсва звуково съобщение, че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 от ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г.) при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги Радиокомпания Си. Джей ООД при излъчването на 28.10.2016 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 179, чл. 474, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги Радиокомпания Си. Джей ООД при излъчването на 28.10.2016 г. в програмата на радиопрограма „ЕНДЖОЙ/N-JOY“ на платена форма на предизборна агитация.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Радиокомпания Си. Джей ООД, с ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“ № 3, представлявано от Васил Димитров Димитров и Вера Иванова Стоянова, заедно.

Актът да се изпрати на областния управител на област София-град за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения