Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3922-МИ
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: промени в списъка на регистрирани наблюдатели от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в избори за общински съветници и за кметове, включително в частичните избори за кмет на район „Младост“ Столична община на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1/31.10.2016 г. от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“, представлявано от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов, чрез Антонела Минкова Минкова, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на частичните избори за кмет на район „Младост“ на 6 ноември 2016 г. Сдружението е регистрирано като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове с решение 2533/МИ/НР от 9 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние, издадено на 09.09.2016 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 8669/1998 г.; пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов в полза на Антонела Минкова Минкова, пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов в полза на 6 (шест) лица – упълномощени представители на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“, списък, подписан от представляващите сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в избори за общински съветници и за кметове, включително частичните избори за кмет на район „Младост“ – Столична община, на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител, 6 броя декларации по образец – Приложение № 99-МИ.

На 01.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“. Проверката установява, че лицата отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА списък и РЕГИСТРИРА 6 (шестима) упълномощени представители на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ като наблюдатели за избори за общински съветници и за кметове, включително частични избори за кмет на район „Младост“ – Столична община на 6 ноември 2016 г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Силвия Найденова Найденова

2

Елена Валентинова Георгиева

3

Йорданка Димитрова Симеонова

4

Антон Чавдаров Стоянов

5

Грета Иванова Цекова

6

Мартин Марианов Иванов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения