Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3921-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 (1-1) от 31.10.2016 г. от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“, представлявана от Огнян Димитров Минчев – председател, и Калин Костадинов Славов – председател на Управителния съвет, чрез упълномощения представител Антонела Минкова Минкова, регистрирана с Решение № 3551-ПВР/НР от 20.09.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов, представляващи сдружението, в полза на Антонела Минкова Минкова; пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов в полза на 97 (деветдесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 97 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа. В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 95 лица и извън страната 2 лица, като декларациите на лицата, заявени за регистрация извън страната са представени в копие. На упълномощения представител са дадени указания декларациите да бъдат представени в оригинал.

На 31.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“.

От извършената проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението се установи, че към датата на регистрацията 96 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК. Едно лице не отговаря на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 94 (деветдесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.       

Катя Василева Христова-Вълчева

2.       

Силвия Найденова Найденова

3.       

Мартин Марианов Иванов

4.       

Елена Валентинова Георгиева

5.       

Йорданка Димитрова Симеонова

6.       

Невена Ангелова Маджарова

7.       

Камелия Красимирова Ковачева

8.       

Калоян Янков Манолов

9.       

Марая Ивайлова Цветкова

10.  

Антон Чавдаров Стоянов

11.  

Грета Иванова Цекова

12.  

Теодора Кирилова Кирилова

13.  

Ваня Димитрова Гочева

14.  

Валентин Тодоров Гочев

15.  

Иван Владиславов Коев

16.  

Ели Ангелова Чимева

17.  

Костадин Илиев Герчев

18.  

Марио Атанасов Димитров

19.  

Векил Емилов Найденов

20.  

Памела Георгиева Мирчева

21.  

Теодора Нелиянова Цонева

22.  

Денис Андреев Ангелов

23.  

Стоил Георгиев Перешки

24.  

Борислав Иванов Йорданов

25.  

Мария Любомирова Григорова

26.  

Цветомир Ангелов Цветков

27.  

Джансу Асан Данаджиева

28.  

Надя Илиянова Манджовска

29.  

Димитрин Събев Николаев

30.  

Ивета Красимирова Николова

31.  

Петър Димитров Петров

32.  

Петя Велинова Великова

33.  

Румен Веселинов Василев

34.  

Красимира Тенева Тенева

35.  

Радка Великова Данчовска

36.  

Никола Димитров Бенин

37.  

Добринка Стефанова Иванова

38.  

Владимир Кръстев Шишков

39.  

Петко Желязков Атанасов

40.  

Марина Христова Великова

41.  

Камелия Ставрева Чолакова

42.  

Тома Делчев Ташев

43.  

Димитър Ангелов Дафков

44.  

Татяна Иванова Дафкова

45.  

Иванчо Симеонов Петков

46.  

Гинка Неделчева Петкова

47.  

Емил Илчев Тронков

48.  

Силвия Емилова Тронкова

49.  

Ася Иванова Костова

50.  

Мария Василева Вачковска

51.  

Надежда Иванова Митева

52.  

Манол Василев Люнчев

53.  

Антоанета Атанасова Николова

54.  

Стоянка Йорданова Русева

55.  

Михаил-Константин Лазаров Лазаров

56.  

Юлия Михайлова Лазарова

57.  

Венко Венциславов Стоев

58.  

Магдалена Бориславова Младенова

59.  

Антоанета Станчева Колева

60.  

Катя Недялкова Георгиева

61.  

Димитър Георгиев Димитров

62.  

Олег Йорданов Комсалов

63.  

Наско Николов Бойриков

64.  

Мария Бончева Йорданова

65.  

Светлана Иванова Христова

66.  

Анастасия Стоянова Василева

67.  

Васил Христов Василев

68.  

Ганка Цветанова Господинова

69.  

Ради Гинев Терзиев

70.  

Грациела Костадинова Ранкова-Недева

71.  

Диана Неделчева Бебенова-Николова

72.  

Борислав Веселинов Ганев

73.  

Росица Николова Василева

74.  

Благой Русев Велчев

75.  

Нина Иванова Белчева

76.  

Таня Маринова Лесенска

77.  

Нели Василева Русинова-Стратева

78.  

Глория Светославова Шанкова

79.  

Ирина Василева Александрова

80.  

Тома Бориславов Ташев

81.  

Цветан Сашев Цветанов

82.  

Ганчо Недялков Христов

83.  

Гергана Ганчева Недялкова

84.  

Адриан Яворов Кирилов

85.  

Ира Кирилова Николова-Лазарова

86.  

Веска Драганова Миланова

87.  

Галина Иванова Георгиева

88.  

Калина Георгиева Пеева

89.  

Ирена Кирилова Кирилова

90.  

Славена Лазарова Панайотова

91.  

Свилен Йорданов Стойчев

92.  

Аника Тодорова Златева

93.  

Никола Емилов Дандолов

94.  

Пресиан Вълчев Вълчев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения