Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3920-ПВР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-1) от 01.11.2016 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, представлявано от Нели Генова Делгянска – председател, чрез упълномощения представител Росица Йорданова Пенкова, регистрирана с Решение № 3889-ПВР/НР от 29.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Росица Йорданова Пенкова, пълномощни от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.; 11 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа. Заверено копие на пълномощно в полза на Росица Йорданова Пенкова е приложено към преписката по Решение № 3889-ПВР/НР от 29.10.2016 г. на ЦИК.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 11 лица.

На 01.11.2016 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“.

От извършената проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията всички отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1

Калина Игнатова Згурова

2

Таня Василева Георгиева

3

Данчо Сашев Карасавов

4

Таня Стефанова Ешпекова

5

Никола Димитров Бедров

6

Захарина Миткова Шондрева

7

Диана Емилова Гърбева

8

Вангелия Петрова Иванова

9

Надежда Данчева Чукалова

10

Алина Страхилова Мутафчиева

11

Янка Бистрова Гужбабова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения