Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 392-ЕП
София, 16 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-77/13.05.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", представлявано от Антон Александров Хиджов - председател на УС, и Пройчо Иванов Караиванов - зам.-председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 09.04.2014 г. по ф.д. № 1004/2006 г., издадено от Плевенски окръжен съд; пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов, представляващ сдружението, в полза на 40 (четиридесет) лица - представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 40 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Атанас Василев Вълчев
2. Мария Колева Комитова
3. Станка Димитрова Карастоянова
4. Даниела Георгиева Рогачева
5. Фаик Джамилов Алиев
6. Ненко Манов Илинов
7. Иван Дончев Мурджев
8. Стоян Петков Стаменов
9. Лило Цанков Лилов
10. Красимир Анков Анков
11. Красимир Петров Попов
12. Марияна Борчева Стойнева
13. Вяра Кузманова Кузманова
14. Вълко Тодоров Станев
15. Димо Вълков Станев
16. Пепа Димова Станева
17. Надежда Вълкова Станева
18. Величка Тодорова Стоилова
19. Въльо Стефанов Димитров
20. Недялка Георгиева Андонова
21. Дончо Минчев Пачиков
22. Антон Александров Хиджов
23. Йордан Здавков Илиев
24. Петя Кирчева Доновска
25. Ивайло Лазаров Томов
26. Спас Тихомиров Захариев
27. Румяна Стоянова Петрова
28. Тодорка Желева Димитрова
29. Димчо Димов Пасков
30. Димитър Стоянов Николов
31. Диана Жекова Цветкова
32. Евелина Бялкова Чавдарова
33. Божидара Неичева Гавазова
34. Ивета Катева Цветкова
35. Росица Георгиева Налбантова-Данченко
36. Румен Иванов Желев
37. Павлинка Георгиева Табанова
38. Атанаска Миткова Милева
39. Гинка Стоянова Ташева
40. Силвия Красимирова Тороманова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения