Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3918-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на Маркет ЛИНКС ООД като агенция, която ще извършва която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпили са заявления с вх. № 6 от 28.10.2016 г. от „Маркет ЛИНКС“ ООД, представлявана от съдружниците Красияна Красимирова Стоянова и Станислава Димитрова Чипова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявленията (Приложение № 35-ПВР от изборните книжа и Приложение № 35-НР от книжата за референдума) са приложени: списък съдържащ имената, единния граждански номер на 186 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума (в запечатан непрозрачен плик), описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания, удостоверение за актуално състояние изх. № 20161025094531 от 25.10.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Предварителната проверка с вх. № ПВР-00-205/28.10.2016 г. на ЦИК, извършена от „Информационно обслужване“ АД, установява, че 184 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за президент и вицепрезидент. Две от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 3703-ПВР/НР от 1 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „Маркет ЛИНКС“ ООД, с ЕИК 121390960, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 184 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

 

Отказва регистрацията на:

 

Име, презиме, фамилия

 

1

Теодора Стефанова Пенчева

Лицето е регистрирано за анкетьор за ИПВР от „АЛФА РИСЪРЧ” ООД

2

Валя Крумова Крумова

Лицето няма навършени 18 години

 

Маркет ЛИНКС ООД, да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения