Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3915-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4(4-4) от 31.10.2016 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател, чрез упълномощения представител Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение № 3794-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, в полза на 285 (двеста осемдесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 285 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 285 лица.

На 01.11.2016 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 274 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, като 11 лица са със сгрешени ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 274 (двеста седемседет и четири) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.       

Боян Богданов Петков

2.       

Благомир Тошков Толев

3.       

Венелин Станчев Новаков

4.       

Калчо Танев Танев

5.       

Петър Стоянов Йонов

6.       

Луиза Хрант Сараян

7.       

Димитър Климентов Димитров

8.       

Пламен Василев Димитров

9.       

Иван Стайков Иванов

10.  

Васил Василев Върбанов

11.  

Иван Иванов Йорданов

12.  

Йордан Костов Цанев

13.  

Мариела Красимирова Александрова

14.  

Иван Росенов Коцев

15.  

Радостина Пенчева Вълчева

16.  

Иванка Цоцова Вълкова

17.  

Иванка Василева Иванова

18.  

Мария Йорданова Паликарова

19.  

Николай Емилов Калчев

20.  

Елисавета Василева Влахова

21.  

Деян Иванов Найденов

22.  

Бойко Георгиев Митов

23.  

Невена Стефанова Георгиева

24.  

Ангел Стефанов Вълков

25.  

Борис Стефанов Вълков

26.  

Искра Николова Бянова

27.  

Венета Николова Василева

28.  

Теодора Мариова Георгиева

29.  

Анна Деянова Деянова - Атанасова

30.  

Деян Асенов Деянов

31.  

Александър Динчов Атанасов

32.  

Иринка Асенова Георгиева

33.  

Виолета Тодорова Колева

34.  

Невена Димитрова Бойкова

35.  

Добриела Василева Димитрова

36.  

Людмила Яковлевна Колева

37.  

Кристина Любомирова Иванова

38.  

Венета Бонева Бешкова

39.  

Екатерина Боянова Станоева

40.  

Христина Стефанова Иванова

41.  

Елка Тодорова Маркова-Стефанова

42.  

Стефани Цезаринова Милева

43.  

Кристиян Благоденов Цветков

44.  

Христо Радославов Куклев

45.  

Александър Вачев Петров

46.  

Стефан Петров Фиков

47.  

Александър Арленков Колячев

48.  

Красимир Стоянов Стоянов

49.  

Георги Атанасов Атанасов

50.  

Ралица Петрова Велизарова

51.  

Спас Минков Тодоров

52.  

Пламен Александров Петков

53.  

Недялко Петров Ташев

54.  

Станислав Георгиев Милошов

55.  

Георги Драганов Алексиев

56.  

Камелия Георгиева Димитрова - Ангарева

57.  

Александър Наумов Ангарев

58.  

Оксана Степановна Книш - Томова

59.  

Невена Костова Цачева - Христова

60.  

Десислав Христов Стоянов

61.  

Боряна Огнянова Мишева- Асенова

62.  

Антула Паскалева Градинарова

63.  

Христина Николаева Иванова

64.  

Александрия Василева Младенова

65.  

Анелия Тодорова Каранлъкова

66.  

Стойка Костадинова Пърнарева - Хафезова

67.  

Мариана Стефанова Димитрова

68.  

Зорица Крумова Малинова

69.  

Любка Крумова Димитрова

70.  

Данаил Рудев Михайлов

71.  

Юлия Петкова Николова

72.  

Мария Христова Ненова

73.  

Нонка Иванова Лалева

74.  

Румен Недев Недев

75.  

Валентина Владимирова Кънчева

76.  

Бойко Иванов  Страхилов

77.  

Петя Ангелова Шейретова

78.  

Надка Стоянова Петрова

79.  

Христо Стоянов Чакъров

80.  

Полина Божилова Кръстанова

81.  

Валерия Иванова Стаменова

82.  

Санаа Галинова Замел

83.  

Галя Костадинова Гарванова

84.  

Йордан Павлов Петров

85.  

Георги Руйчев Костов

86.  

Стойчо Георгиев Стойчев

87.  

Димитър Рангелов Гургов

88.  

Бистра Томова Герова

89.  

Димитър Светозаров Димитров

90.  

Елинка Илиева Оронова

91.  

Теодор Христов Илиев

92.  

Верка Гергинова Терзийска

93.  

Светослав Василев Танев

94.  

Стоян Александров Георгиев

95.  

Седефчо Георгиев Гюров

96.  

Сергей Ганчев Томов

97.  

Андреяна Петкова Петкова

98.  

Стефан Красимиров Кожухаров

99.  

Димана Владимирова Данчева

100.                      

Иво Кирилов Танчев

101.                      

Стефан Кирилов Киранов

102.                      

Любомир Симеонов Черногорски

103.                      

Ангел Стоянов Гардански

104.                      

Йордан Димитров Димитров

105.                      

Иван Маринов Богданов

106.                      

Денка Стоянова Евстатиева

107.                      

Александър Венциславов Димитров

108.                      

Цветан Василев Цолов

109.                      

Стойчо Георгиев Стойков

110.                      

Паскал Тодоров Желязков

111.                      

Никола Георгиев Петканин

112.                      

Нели Илиева Трайкова

113.                      

Георги Генадиев Георгиев

114.                      

Спас Димитров Колев

115.                      

Георги Петров Кръстев

116.                      

Кирил Емануилов Ангелов

117.                      

Христо Валентинов Гергов

118.                      

Юлиян Иванов Георгиев

119.                      

Никола Дянков Лижев

120.                      

Виолета  Цветанова Стойкова

121.                      

Венелин Георгиев Михайлов

122.                      

Румяна Димитрова Шушулова

123.                      

Стефан Панайотов Мъндев

124.                      

Мария Александрова Тошева-Чубриева

125.                      

Виктор Божидаров Лашков

126.                      

Исаак Соломон Паси

127.                      

Валентина Иванова Маринова

128.                      

Иван Георгиев Димитров

129.                      

Ивайло Димитров Бояджиев

130.                      

Десислава Здравкова Таранова-Андонова

131.                      

Нели Николова Борисова

132.                      

Николай Велков Дойчев

133.                      

Веселин Любомиров Гъжев

134.                      

Васил Пенчов Арабаджиев

135.                      

Христо Стоянов Петров

136.                      

Симеон Петров Симеонов

137.                      

Васко Захариев Цветков

138.                      

Димитър Иванов Данчев

139.                      

Тодор Иванов Модев

140.                      

Александър Николов Иванов

141.                      

Ангел Ванков Ангелов

142.                      

Весела Иванова Иванова

143.                      

Десислава Кочева Христева

144.                      

Йорданка Йосифова Петрова

145.                      

Николина Иванова Даскалова

146.                      

Рени Иванова Ангелова

147.                      

Стефко Иванова Касъров

148.                      

Таня Георгиева Янкова

149.                      

Кристин Емилова Йорданова

150.                      

Пенка Дакова Цафарова

151.                      

Константина Мирославова Гаджева

152.                      

Стоян Николов Иванов

153.                      

Марианна Николова Филипова

154.                      

Веско Димитров Василев

155.                      

Росица Горанов Иванова

156.                      

Александра Петкова Филипова

157.                      

Михаела Михайлова Георгиева

158.                      

Радка Михайлова Баделова

159.                      

Албена Методиева Богданова

160.                      

Силвия Василева Арнаудова

161.                      

Морена Неделчева Ангелова

162.                      

Мая Венциславова Лозанова-Горчева

163.                      

Николай Александров Николов

164.                      

Александър Ивайлов Иванов

165.                      

Борислав Димитров Иванов

166.                      

Иван Димитров Пейчев

167.                      

Стефка Иванова Георгиева

168.                      

Валентина Колева Минчева-Маркова

169.                      

Николай Петров Марков

170.                      

Цветанка Михайлова Георгиева

171.                      

Емил Иванов Мачев

172.                      

Емилия Симеонова Харалампиева

173.                      

Радка Гошова Маринова

174.                      

Елисавета Боянова Петрова

175.                      

Ивайло Пламенов Йорданов

176.                      

Иванка Миланова Илиева

177.                      

Анка Йорданова Иванова

178.                      

Александър Методиев Найденов

179.                      

Сотир Любенов Сотиров

180.                      

Емилия Асенова Куртева

181.                      

Тинка Любчова Маринова

182.                      

Ивайло Митков Симеонов

183.                      

Стефка Стефанова Маринова

184.                      

Зорка Огнянова Костадинова

185.                      

Тинка Траянова Иванова

186.                      

Зоя Стефчова Рашкова

187.                      

Димитър Кирилов Димитров

188.                      

Жеко Кочев Жеков

189.                      

Янко Панчев Сашев

190.                      

Борислав Янков Борисов

191.                      

Тодор Иванов Костадинов

192.                      

Ангел Стоев Стоев

193.                      

Лука Василев Луков

194.                      

Десислава Йорданова Борисова

195.                      

Васил Владимиров Панагонов

196.                      

Мирослав Спасов Дачев

197.                      

Найда Велинова Стефанова

198.                      

Надя Божилова Кунчева

199.                      

Сашко Янков Димитров

200.                      

Радка Иванова Каменска

201.                      

Станислав Чавдаров Младенов

202.                      

Кирил Йосифов Парапанов

203.                      

Донка Георгиева Петкова

204.                      

Нели Асенова Ранова

205.                      

Иван Атанасов Атанасов

206.                      

Цветан Йорданов Цветанов

207.                      

Димчо Георгиев Стоев

208.                      

Младен Илиев Младенов

209.                      

Йордан Цветанов Йорданов

210.                      

Борислав Християнов Кръстев

211.                      

Даниела Христова Гочева

212.                      

Жоро Панайотов Стоянов

213.                      

Мартин Славов Стефанов

214.                      

Евтим Георгиев Евтимов

215.                      

Петрана Виденова Здравкова

216.                      

Стоян Христов Стоянов

217.                      

Надежда Владимирова Соколова

218.                      

Людмила Любенова Цекова

219.                      

Милко Ангелов Захов

220.                      

Блага Димитрова Стойкова

221.                      

Георги Ивов Георгиев

222.                      

Богдан Тодоров Гацев

223.                      

Ребека Йорданова Велчева

224.                      

Димитър Христов Апостолов

225.                      

Тодор Игнатов Гацев

226.                      

Живка Станкова Таскова

227.                      

Петранка Петкова Димитрова

228.                      

Борислав Димитров Апостолов

229.                      

Любомир Василев Богданов

230.                      

Анита Лъчезарова Иванова-Апостолова

231.                      

Лиляна Методиева Гацева

232.                      

Ана Веселинова Илиева

233.                      

Миленчо Вучков Милушев

234.                      

Александър Велинов Спасов

235.                      

Илиян Младенов Цветанов

236.                      

Николай Благоев Гьорев

237.                      

Марийка Цветкова Гацева

238.                      

Марин Владимиров Газев

239.                      

Александър Кирилов Александров

240.                      

Стефан Тодоров Колев

241.                      

Мария Радославова Пандърска

242.                      

Лидия Петрова Асенова

243.                      

Даяна Богданова Кръстанова

244.                      

Радка Стоименова Петкова

245.                      

Стефан Милотинов Божков

246.                      

Ирена Милчова Илиева

247.                      

Цветана Лалова Чавдарова

248.                      

Станислав Емилов Атанасов

249.                      

Радослава Костадинова Велина

250.                      

Катерина Рускова Танева

251.                      

Миланка Благоева Виденова

252.                      

Стефания Стефанова Петрова

253.                      

Петър Петров Катинчев

254.                      

Иванка Тодорова Зарева

255.                      

Пламен Иванов Славов

256.                      

Люба Ангелова Райнова

257.                      

Павлианка Любенова Николова

258.                      

Величка Борисова Дойчева

259.                      

Илиана Николова Касабова

260.                      

Нина Кузманова Спиридонова

261.                      

Зоя Борисова Грозданова

262.                      

Стефан Венев Василев

263.                      

Елмира Иванова Котева

264.                      

Красимир Александров Крумов

265.                      

Галина Стоименова Димитрова

266.                      

Габриела Емилова Любенова

267.                      

Мартин Мариов Жлабинков

268.                      

Веселин Руменов Милошев

269.                      

Радослав Иванов Райчев

270.                      

Цветелина Кирилова Генадиева

271.                      

Янислав Йорданов Кирилов

272.                      

Християн Василев Григоров

273.                      

Борислав Венциславов Спасов

274.                      

Веселина Александрова Найденова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения