Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3913-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 (5-2) от 28.10.2016 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), представлявано от Михаил Стоянов Мирчев – председател, чрез упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 3800-ПВР/НР от 19.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на Надежда Богомилова Гологанова, и пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на 190 (стои деветдесет ) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 190 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 190 лица.

На 30.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД, с вх.№ ПВР-00-215, за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 187 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК. Три от лицата не отговарят на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 187 (сто осемдесет и седем) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.                  

Маргарита Лазарова Николова

2.                  

Маргарита Върбанова Мичева

3.                  

Мирослав Николов Михайлов

4.                  

Николай Иванов Тодоров

5.                  

Венцислав Антонов Крамолински

6.                  

Веселка Михайлова Михайлова

7.                  

Славей Кирилов Тоширов

8.                  

Симона Христова Христова

9.                  

Владимир Тодоров Тодоров

10.             

Емилия Дженкова Дженкова

11.             

Първан Пламенов Димитров

12.             

Борис Тошев Петков

13.             

Иван Христов Калчев

14.             

Мирела Костадинова Костадинова

15.             

Снежана Георгиева Иванова

16.             

Иван Димитров Атанасов

17.             

Величка Пейчева Ирикова

18.             

Васил Борисов Димитров

19.             

Недялка Димитрова Димитрова

20.             

Сара Тодорова Иванова

21.             

Васка Григорова Йорданова

22.             

Пенка Атанасова Николова

23.             

Спаска Иванова Лалева

24.             

Надя Параскова Ахчиева

25.             

Мария Димитрова Аврамова

26.             

Марияна Христова Чойкова

27.             

Христо Василев Басамаков

28.             

Венета Илиева Любомирова

29.             

Марияна Здравкова Тръндафилова

30.             

Атанас Стамов Сурлев

31.             

Мария Атанасова Йорданова

32.             

Андроника Йорданова Атанасова

33.             

Янко Тодоров Димов

34.             

Стоил Каменов Ковачев

35.             

Теодор Златков Кадийски

36.             

Станислав Иванов Маринчешки

37.             

Елена Атанасова Колева

38.             

Мария Христова Грозева

39.             

Мария Тончева Велчева

40.             

Иванка Христова Чутрова

41.             

Йорданка Христозова Кирева

42.             

Феим Рамадан Ерми

43.             

Алекси Руменов Тодоров

44.             

Байрам Джамали Байрам

45.             

Димитър Андреев Маринов

46.             

Джамали Али Раим

47.             

Илия Ангелов Щерев

48.             

Красимир Янчев Симеонов

49.             

Иван Руменов Димов

50.             

Айдън Салимов Рамаданов

51.             

Байрам Илми Феим

52.             

Сашо Иванов Илиев

53.             

Феим Илми Таир

54.             

Денисгезем Зендур Галип

55.             

Николина Василева Николова

56.             

Жулиета Райчева Пайталова

57.             

Йордан Райчев Исаков

58.             

Василка Атанасова Георгиева

59.             

Йордан Атанасов Игнатов

60.             

Мария Димитрова Благоева

61.             

Манол Василев Манолов

62.             

Мариана Димитрова Манчева

63.             

Николай Христов Енчев

64.             

Пепа Николова Шуплева

65.             

Пламен Василев Славов

66.             

Мария Станкова Костадинова

67.             

Атанас Йорданов Колев

68.             

Иван Йонков Ников

69.             

Милена Димитрова Иванова

70.             

Димитър Минков Георгиев

71.             

Ганчо Макавеев Бочев

72.             

Пауна Игнатова Радулова

73.             

Валентин Петров Гаргов

74.             

Иван Василев Дечев

75.             

Васил Иванов Василев

76.             

Диана Иванова Биларева

77.             

Диана Стоянова Димитрова

78.             

Спас Василев Кузмов

79.             

Надежда Николова Кадиевска

80.             

Манол Кочев Христев

81.             

Стоянка Георгиева Ендрева

82.             

Стефка Илинова Джамбова

83.             

Стойчо Атанасов Петров

84.             

Таня Наскова Атанасова

85.             

Радка Бойчева  Колешева

86.             

Марияна Ангелова Вакрилова

87.             

Боряна Георгиева Младенова

88.             

Гьонюл Мустафова Тамахкярова

89.             

Веселка Костадинова Пагурова

90.             

Марийка Атанасова Мутарова

91.             

Кръстю Кирилов Стефанов

92.             

Трайчо Георгиев Трайков

93.             

Евгени Минчев Михайлов

94.             

Яна Динкова Чолакова

95.             

Георги Спасов Дърмонов

96.             

Елена Трендафилова Чернева

97.             

Иван Лидиев Лилковски

98.             

Ваня Йорданова Йорданова

99.             

Йордан Ангелов Крушев

100.         

Радка Запрянова Тинкова

101.         

Милена Боянова Петрова

102.         

Снежина Димитрова Проданова

103.         

Ангел Иванов Илиев

104.         

Цвета Радева Григорова

105.         

Ангел Костадинов Моллов

106.         

Илия Петков Кръстев

107.         

Мариела Костадинова Динкова

108.         

Йордан Димитров Сивинов

109.         

Иван Тодоров Димитров

110.         

Запрян Георгиев Радославов

111.         

Асен Ангелов Кръстев

112.         

Борис Георгиев Радославов

113.         

Анка Петрова Борисова

114.         

Илия Тодоров Бойчев

115.         

Никола Василев Бонев

116.         

Митко Кузманов Карагьозов

117.         

Николина Николова Йорданова

118.         

Недялка Илиева Хаджиева

119.         

Йордан Ангелов Шопов

120.         

Йордан Димитров Ангелов

121.         

Тодорка Христева Атанасова

122.         

Иванка Димитрова Лазина

123.         

Мария Йовчева Иванова

124.         

Георги Благоев Йорданов

125.         

Ангел Стоилов Райчев

126.         

Димитър Кирилов Стефанов 

127.         

Данка Димитрова Дойчевска - Аргирова

128.         

Кирил Лазаров Димитров

129.         

Мария Николова Георгиева

130.         

Велю Цоков Данчев

131.         

Виолета Василева Антонова

132.         

Христина Петрова Ненова

133.         

Георги Борисов Чернаев

134.         

Данка Иванова Кирякова

135.         

Елена Стоянова Атанасова

136.         

Елена Димитрова Спасова

137.         

Василка Иванова Овчаркина

138.         

Васил Тодоров Василев

139.         

Катерина Димитрова Митева

140.         

Маргаритка Христова Илиева

141.         

Деница  Христова  Боянова

142.         

Християн Митков Митев

143.         

Керка Иванова Денчева

144.         

Атанаска Иванова Митрева

145.         

Георги Иванов Бараков

146.         

Георги Михалев Василев

147.         

Дияна Георгиева Бончева

148.         

Дора Георгиева Иванова

149.         

Добра Мариева Ненова

150.         

Иванка Димитрова Христева

151.         

Елена Дочева Димитрова

152.         

Любен Николов Сяров

153.         

Мария Георгиева Чиповска

154.         

Мария Иванова Димитрова

155.         

Митко Василев Митев

156.         

Станка Ангелова Атанасова

157.         

Тенко Кънчев Тенев

158.         

Нели Иванова Стефанова

159.         

Райно Георгиев Георгиев

160.         

Кичка Петрова Цанева

161.         

Мила Станимирова Ставрева

162.         

Маринка Тодорова Христова

163.         

Кристиян Дичев Тотев

164.         

Димитър Петров Георгиев

165.         

Кольо Йорданов Колев

166.         

Тана Христова Стоянова

167.         

Павел Георгиев Павлов

168.         

Райна Панайотова Петрова

169.         

Татяна Йорданова Стоева

170.         

Васил Иванов Костадинов

171.         

Димитрина Кирилова Даскалова

172.         

Пламен Иванов Иванов

173.         

Ивелина Петрова Пеева

174.         

Татяна Атанасова Дженкова -Велкова

175.         

Петър Стоев Петров

176.         

Галина Желязкова Канева

177.         

Демирела Георгиева Джевизова

178.         

Атанаска Петрова Николова

179.         

Радка Петрова Караиванова

180.         

Роса Великова Костадинова

181.         

Георги Христов Христов

182.         

Панайот Атанасов Иванов

183.         

Георги Иванов Ставрев

184.         

Лора Константинова Величкова

185.         

Десислава Иванова Кичукова

186.         

Катя Живкова Михайлова

187.         

Галя Стоянова Василева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения