Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3910-ПВР/НР
София, 01.11.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и девети район – Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-10-43/31.10.2016 г. е постъпило предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за промени в РИК в Двадесет и девети район – Хасково. Предлага се на мястото на Емине Адем Махмуд – член на РИК, да бъде назначена Сениха Ерхан Якъб. Към предложението е приложенa оставка от Емине Адем Махмуд – член на РИК – Хасково.

Приложени са и заверени копия на пълномощно № 79/30.08.2016 г в полза на Ерджан Сабахтин Юсуф, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Сениха Ерхан Якъб.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и девети район – Хасково, област Хасково, Емине Адем Махмуд, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК Двадесет и девети район – Хасково, област Хасково, Сениха Ерхан Якъб, ЕГН ...

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения