Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3909-ПВР/МИ
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на реда за създаване на база данни в ГД „ГРАО” в МРРБ относно лицата гласували в съответен вид избор за целите на разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 от ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 48, чл. 242а, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Гласувал в съответния вид избор е всички български гражданин с избирателни права, който е гласувал на първи или на втори тур /когато се произвежда такъв/ на съответните общи избори.
  2. По отношение на изборите за общински съветници и кметове „гласувал в съответния вид избор“ е избирателя, който е гласувал или в общите избори  за общински съветници и кметове, или в някой от проведените по време на същия мандат на органите нов или частичен избор.
  3. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена при извършване проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в съответния вид общ избор да създадат база данни с ЕГН на негласувалите избиратели на базата на положените подписи в избирателните списъци при произвеждане на съответния вид общ избор. След създаване на базата данни, същата се предава на ЦИК.

За целите на проверката:

а) Районните/Общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК: избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. За констатирани липси РИК/ОИК уведомяват незабавно ЦИК.

б) Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ получените от СИК извън страната сканирани избирателни списъци в срок не по-късно от 10 ноември 2016 г. При произвеждане на нов избор, списъците от новия избор се предават не по-късно от 17 ноември 2016 г. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателна разписка в 2 екземпляра между ЦИК и ГД „ГРАО“.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи и районните/общинските избирателни комисии.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения