Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3901-НС
София, 30 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в областна администрация – Кърджали, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК и в оригинал с вх. № НС-14-4 на 26 и 27.10.2016 г. от Селвие Ахмед – заместник областен управител, за разрешаване на достъп до запечатано помещение ­ склад № 2, намиращо се в сутерена на блок „Б“ от сектор „В“ на административната сграда на областна администрация – Кърджали, бул. „България“ № 41, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., поради необходимост от извършване на профилактика и тестване на противопожарната система, както и инсталиране на нови датчици към системата.

Срокът на съхранение на книжата и материалите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. е изтекъл. Същите следва да бъдат предадени на „Държавен архив“ след извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 18 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на до запечатано помещение ­ склад № 2, намиращо се в сутерена на блок „Б“ от сектор „В“ на административната сграда на областна администрация – Кърджали, бул. „България“ № 41, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за извършване на профилактика и тестване на противопожарната система, както и инсталиране на нови датчици към системата.

Срокът на съхранение на книжата и материалите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. е изтекъл. Същите следва да бъдат предадени на „Държавен архив“ след извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 и т. 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК от упълномощените представители на областната администрация, определени със заповед на областния управител.

След предаване на книжата от произведените през 2013 г. предсрочни избори за народни представители в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали, областният управител изпраща на ЦИК информация съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения