Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
София, 29 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощниците Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 05.03.2007г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 11.12.2008 г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, относно промени в подлежащи на вписване обстоятелства; решение от 27.04.2010 г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, относно промени в подлежащи на вписване обстоятелства; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 170 на „Държавен вестник", бр. 25 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 99-00-ГИК-199/19.07.2011 г. на Изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ", компетентен съгласно чл. 36, т. 8 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-375 от 18.07.2011г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 3376/21.07.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - ФЦ „Батенберг", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО по ф.д. № 1545/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно № КО-Г037 от 22.07.2011 г. от председателя Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с правото да подписват всички необходими и свързани с регистрацията документи, както и да получат от ЦИК удостоверението за регистрация; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 22 007 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 28.07.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ГЕРБ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения