Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 389-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7 (7-2) от 21.05.2019 г. от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“, подписано от представляващата Стайка Крумова Кифирска, чрез Йордан Иванов Цаков, регистрирана с Решение на ЦИК № 289-ЕП от 10.05.2019 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска– председател на УС, в полза на Йордан Иванов Цаков; 

- пълномощно от Стайка Крумова Кифирска – председател на УС, в полза на 15 (петнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 15 (петнадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 15 лица.

На 21.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 14 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК. За Росица Векилева Желева, ЕГН …, е установено несъответствие – имената на лицето не съвпадат с НБД „Население“ (Росица Векилова Желева).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 14 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „ЖЕНИТЕ ДНЕС“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Любомир Бориславов Казановски

2.

Рангел Стоянов Пенов

3.

Николай Костадинов Минев

4.

Десислава Янкова Атанасова

5.

Фидана Николова Георгиева

6.

Надежда Александрова Касабова

7.

Николай Иванов Бедров

8.

Борислав Димитров Мешев

9.

Венцислав Иванов Киров

10.

Марияна Василева Данчева

11.

Георги Костадинов Махнев

12.

Росица Добрева Георгиева

13.

Добрина Добрева Тодорова

14.

Алина Страхилова Мутафчиева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения