Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3876-ПВР
София, 28 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Корнелия Добрева Маринова, кмет на община Ловеч, срещу решение № 184 от 25.10.2016 г. на РИК – Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпила в оригинал и по електронната поща жалба чрез РИК – Ловеч, с вх. № ПВР-15-181 от 27.10.2016 г. от Корнелия Добрева Маринова, кмет на община Ловеч, срещу решение № 184 от 25.10.2016 г. на РИК – Ловеч .

Към жалбата е приложен заверено копие на обяснения от Цветан Тодоров. Към преписката са приложени: заверено копие на протокол № 13 от 25.10.2016 г. от заседание на РИК – Ловеч, с присъствен лист към него; заверено копие на решение № 184 от 25.10.2016 г. на РИК – Ловеч, включително с данните му за обявяване на таблото за обявления и разпечатка от интернет страницата на РИК – Ловеч, с данни за публикуването му.

В жалбата е направено оспорване на решението като незаконосъобразно и е направено искане за неговата отмяна. Изложени са съображения, че кметът на общината не е извършил твърдяното нарушение с никакви свои реални действия. Публикуването на материал на интернет страницата е извършено не от кмета на общината, а от служителя в община Ловеч Цветан Тодоров – главен експерт по „Връзки с обществеността“. Изложени са доводи, че в публикацията на интернет страницата на общината липсва какъвто и да е призив или покана да се гласува за който и да е кандидат в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, поради което не е налице предизборна агитация. Навеждат се твърдения, че интернет страницата на община Ловеч, макар и да се администрира от нея, не е част от общинско учреждение, а представлява интернет сайт във виртуалното пространство.

С решение № 184 от 25.10.2016 г. РИК – Ловеч, е приела за установено извършване на административно нарушение от кмета на община Ловеч за това, че на 14 октомври 2016 г. на официалната интернет страницата на община Ловеч е публикуван графичен (снимков) и писмен материал, който отразява предизборно мероприятие на кандидата за президент Цецка Цачева и кандидата за вицепрезидент Пламен Манушев и съдържа внушения в тяхна подкрепа, както и съдържа квадратче с номера на кандидатската двойка в бюлетината с отразен знак за гласуване в тяхна подкрепа, което представлява нарушение на забраната по чл. 182, ал. 1 от ИК. Със същото решение се оправомощава председателят на РИК да състави акт за установяване на административно нарушение след влизане на решението в сила.

Оспореното решение на РИК – Ловеч, е издадено с оглед правомощията на РИК съгласно разпоредбата на чл. 496, ал. 1 от ИК и е за извършено нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК на територията на районната избирателна комисия.

Съгласно чл. 496, ал. 2 от ИК самото съставяне на акта за установяване на нарушение е предоставено на председателя на РИК съобразно компетентността му по т. 2 от същата разпоредба. Фактическите и правните основания на оспореното решение на РИК, както и характерът и съдържанието на отделните диспозитиви определят решението като начало на процедурата по установяване на нарушение за налагане на административно наказание. Съгласно чл. 498 от ИК установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид препращането към специалния ред за установяване на нарушения и налагане на административни наказания контролът във връзка с установяване на нарушения по реда на част ІІІ от Изборния кодекс, респективно налагане на наказания, следва да бъде осъществен по реда на Закона за административните нарушения и наказания след евентуално издаване на наказателно постановление.

Предвид изложеното жалбата на Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, срещу решение № 184 от 25.10.2016 г. на РИК – Ловеч, е недопустима, като предявена против акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Корнелия Добрева Маринова, кмет на община Ловеч, срещу решение № 184 от 25.10.2016 г. на РИК – Ловеч, като недопустима.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения