Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 387-НС
София, 4 юли 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № НС-10-293 от 04.07.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ДПС“, за промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски. Предлага се на мястото на Севда Мюмюн Хюсеин – секретар на РИК, да бъде назначен Илхан Етем Ахмед.

Към предложението е приложено заявление от Севда Мюмюн Хюсеин за освобождаването й като секретар на РИК, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Илхан Етем Ахмед.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Севда Мюмюн Хюсеин, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Илхан Етем Ахмед, ЕГН … .

На назначения секретар да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения