Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3867-ПВР/НР
София, 27 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и четвърти район – София

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-15-178/27.10.2016 г. е постъпило предложение от Цветомир Паунов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за промяна в състава на РИК в Двадесет и четвърти район – София. Предлага се на мястото на Антоанета Захариева Крумова – член на РИК 24 – София, да бъде назначена Анжела Младенова Сотирова.

Към предложението са приложени: заявление от Антоанета Захариева Крумова за освобождаването й като член на РИК 24 – София, по лични причини; деклерация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Анжела Младенова Сотирова; пълномощно в полза на Цветомир Паунов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и четвърти район – София, Антоанета Захариева Крумова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК Двадесет и четвърти район – София, Анжела Младенова Сотирова, ЕГН ...

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения