Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3867-ПВР/НР
София, 27 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и четвърти район – София

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-15-178/27.10.2016 г. е постъпило предложение от Цветомир Паунов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за промяна в състава на РИК в Двадесет и четвърти район – София. Предлага се на мястото на Антоанета Захариева Крумова – член на РИК 24 – София, да бъде назначена Анжела Младенова Сотирова.

Към предложението са приложени: заявление от Антоанета Захариева Крумова за освобождаването й като член на РИК 24 – София, по лични причини; деклерация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Анжела Младенова Сотирова; пълномощно в полза на Цветомир Паунов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и четвърти район – София, Антоанета Захариева Крумова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК Двадесет и четвърти район – София, Анжела Младенова Сотирова, ЕГН ...

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения