Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3863-НР
София, 26 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 и чл. 180 от ИК за платена форма на предизборна агитация в програмата „Пловдивска телевизия „Тракия“ от доставчика на медийни услуги „САТ ТВ“ ООД

Постъпил е сигнал в ЦИК с вх. № ПВР-20-322 от 25.10.2016 г. от председателя на СЕМ Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г. че е установено, че на интернет страницата на медията до настоящия момент няма публикуван договор за платена форма на предизборна агитация, съгласно изискването на чл. 180 от ИК

Към сигнала, изпратен по компетентност на ЦИК, е приложен 1 бр. електронен носител със запис на платен агитационен материал на Единна народна партия за референдум 2016 г., излъчен на 24 октомври 2016 г. от 07:48:30 ч. до 07:49:12 ч. в програмата Пловдивска телевизия „Тракия“ на достачика на медийни услуги „САТ ТВ“ ООД.

Централната избирателна комисия, след като изгледа и извърши служебна проверка на предоставения видеоматериал, безспорно установи, че във въпросния материал няма отделяне на платената форма чрез визуален звуков или аудиовизуален знак, който съдържа надпис, че материалът е платен. При проверка на интернет страницата на медията беше установено, че наистина липсва договор сключен със съответната партия във връзка с разяснителната кампания, което представлява императивната разпоредба на чл. 180 от ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г.) при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Съгласно разпоредбата на чл. 180 от ИК доставчиците на медийни услуги са длъжна да обявят на интернет страницата си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 179 и чл. 180 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „САТ ТВ“ ООД – програма Пловдивска телевизия „Тракия“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 179, чл. 180, чл. 474, чл. 484 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „САТ ТВ“ ООД:

- при излъчването на 24 октомври 2016 г. от 07:48:30 ч. до 07:49:12 ч. в програма Пловдивска телевизия „Тракия“ запис на платен агитационен материал на Единна народна партия за референдум 2016 г от доставчика на медийни услуги „САТ ТВ“ ООД.

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 180 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „САТ ТВ“ ООД:

- доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „САТ ТВ“ ООД, Пловдивска телевизия „Тракия“, с ЕИК 020366756, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район „Тракия“, ж.к. „Тракия“ бл. 15, вх.Б, ет. 8, ап. 44, представлявано от Петър Стойчев Алексиев и Евгений Тодоров Тодоров, заедно и поотделно.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения