Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3852-ПВР
София, 25 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Генерал Тошево, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ПВР-06-31 от 24.10.2016 г. на Централната избирателна комисия от Валентин Вълчев Димитров - Кмет на община Генерал Тошево, област Добрич, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, находящо се на приземен етаж в сградата на общинската администрация Генерал Тошево, област Добрич, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., както и за разрешаване на достъп до запечатано помещение, находящо се на втори етаж в същата сграда, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Целта на получаването на достъп до запечатаните помещения е изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., съхранявани в помещението, находящо се на приземния етаж в сградата на общинската администрация Генерал Тошево, област Добрич, да бъдат преместени в помещението, находящо се на втори етаж в същата сграда, до предаването им в отдел „Държавен архив“ - Добрич, за да бъде подготвено първото помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. ще се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК.

Книжата и материалите от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г. ще се съхраняват в срок от 5 години от провеждането им.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение, находящо се на приземен етаж в сградата на общинската администрация Генерал Тошево, област Добрич, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., както и на запечатано помещение, находящо се на втори етаж в същата сграда, в което се съхраняват изборни книжа и материали от от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г., с цел освобождаване в първото помещение на място за съхраняване на изборните книжа и материали за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до запечатаното помещение, находящо се на приземен етаж в сградата на общинската администрация Генерал Тошево, област Добрич, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се преместват в помещението, находящо се на втори етаж в сградата на общинската администрация Генерал Тошево, област Добрич, под контрола на комисията, назначена със заповед от кмета на общината, и помещението се запечатва по реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол за извършените действия за отпечатването и запечатването на помещението, да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. в отдел „Държавен архив“ - Добрич, Кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения