Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 385-МИ
София, 4 юли 2021 г.

ОТНОСНО: преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции при произвеждане на втория тур на частичните избори на 4 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Във втория тур на частичните избори на 4 юли 2021 г. да се извърши преброяване на контролните разписки и подадените гласове от машинното гласуване в извадка от 32 избирателни секции, определени на случаен принцип, както следва:

- община Благоевград, секция 010300003;

- община Благоевград, секция 010300007;

- община Благоевград, секция 010300011;

- община Благоевград, секция 010300015;

- община Благоевград, секция 010300019;

- община Благоевград, секция 010300023;

- община Благоевград, секция 010300027;

- община Благоевград, секция 010300031;

- община Благоевград, секция 010300035;

- община Благоевград, секция 010300039;

- община Благоевград, секция 010300043;

- община Благоевград, секция 010300047;

- община Благоевград, секция 010300051;

- община Благоевград, секция 010300055;

- община Благоевград, секция 010300059;

- община Благоевград, секция 010300063;

- община Благоевград, секция 010300067;

- община Благоевград, секция 010300071;

- община Благоевград, секция 010300075;

- община Благоевград, секция 010300079;

- община Благоевград, секция 010300083;

- община Благоевград, секция 010300087;

- община Благоевград, секция 010300091;

- община Благоевград, секция 010300095;

- община Благоевград, секция 010300099;

- община Благоевград, секция 010300104;

- община Благоевград, секция 010300108;

- община Благоевград, секция 010300112;

- община Благоевград, секция 010300119;

- община Благоевград, секция 010300129;

- община Плевен, секция 152400231;

- община Плевен, секция 152400232.

2. Настоящото решение не се прилага, когато в СИК е извършено преброяване на контролните разписки поради възникнала хипотеза по т. 1 и т. 2 от раздел VI на Методическите указания, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. на ЦИК.

3. Избирателните секции по т. 1 се определят от Централната избирателна комисия, оповестяват се в 18,00 часа на 4 юли 2021 г. и се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

Централната избирателна комисия незабавно уведомява общинските избирателни комисии за определените секции.

4. Общинската избирателна комисия незабавно уведомява секционните избирателни комисии от определените секции, че трябва да извършат преброяване на контролните разписки от машинното гласуване. Общинската избирателна комисия снабдява до 19.00 ч. всяка секция по т. 1 с копие от настоящото решение, Протокол на СИК (Приложение № 89-МИ-НЧ-кр) и плик, върху който има надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията.

За избирателни секции с две машини за гласуване се осигуряват два протокола (Приложение № 89-МИ-НЧ-кр) и един плик.

5. След попълване на протокола на СИК (Приложение № 89-МИ-НЧ-м), членовете на СИК от определените секции изваждат контролните разписки и преброяват подадените гласове от машинното гласуване по реда на т. 1.1 и т. 1.2 от раздел VI на Методическите указания, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. на ЦИК.

6. След преброяване на контролните разписки, секционната избирателна комисия вписва резултатите в предадения им протокол. Членовете на СИК подписват протокола, след което го поставят в предадения им плик. Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК.

В секции с две машини за гласуване, контролните разписки от всяка машина се преброяват отделно и резултатите се вписват в отделен протокол. Двата протокола се поставят заедно в плика.

7. Контролните разписки се опаковат и се поставят в плика с надпис „Плик № 3-МИ – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“.

8. Секционната избирателна комисия предава запечатания плик по т. 6 на ОИК заедно с другите книжа и материали. Пликът не се разпечатва.

9. Общинската избирателна комисия предава на ЦИК запечатаните пликове с надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията от определените по т. 1 избирателни секции.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения