Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3836-ПВР/НР
София, 21 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Милко Недялков Недялков, упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., срещу решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба чрез РИК – Ловеч, с вх. № ПВР-15-110 от 20.10.2016 г. от Милко Недялков Недялков, упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., срещу решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч.

Към жалбата са приложени: разпечатка от публикация в интернет страница www.lovech.bg със заверка за вярно с оригинала от жалбоподателя; пълномощно от Стефан Ламбов Данаилов в полза на Милко Недялков Недялков; разпечатка на решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч. Жалбата е заведена в РИК – Ловеч с вх. № 64 от 20.10.2016 г.

От РИК – Ловеч към преписката са представени: протокол № 08 от 16.10.2016 г. от заседание на РИК – Ловеч, ведно с присъствен лист; писмо изх. № 9/16.10.2016 г. на РИК – Ловеч, до кмета на община Ловеч; писмо с изх. № ПВР-2016-22-1/17.10.2016 г. от община Ловеч до РИК – Ловеч, с приложения съгласно текста; протокол № 09 от 17.10.2016 г. от заседание на РИК – Ловеч, ведно с присъствен лист; писмо изх. № 10/17.10.2016 г. от РИК – Ловеч, до кмета на община Ловеч; писмо изх. № ПВР-2016-024-1/18.10.2016 г.; протокол № 10 от 18.10.2016 г. от заседание на РИК – Ловеч, ведно с присъствен лист; решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч, включително копие на решението с отбелязване на дата и час на поставянето му на таблото на РИК – Ловеч; сигнал вх. № 54/15.10.2016 г. от Милко Недялков Недялков, упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., ведно с приложение; молба от Милко Недялков Недялков с вх. № 58/17.10.2016 г. с приложен допълнителен графичен материал към сигнала.

Решението е оспорено с твърдение за неправилност поради несъответствията му със събрания по преписката доказателствен материал. Твърди се двусмисленост и порочност на решението според неговото съдържание, тъй като се отхвърля предложение да бъде установено извършване на административно нарушение, като същевременно се оправомощава председателят на РИК – Ловеч, да състави състави акт за установяване на административно нарушение след влизане в сила на решението. Направено е искане за отмяна на решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч, като вместо него ЦИК постанови решение, че е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Ловеч, а разгледана по същество за основателна.

Районната избирателна комисия – Ловеч, е била сезирана със сигнал за нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК с твърдения, че на интернет страницата на община Ловеч е публикуван писмен и визуален материал с пряк агитационен смисъл. В посочения материал е отразено предизборно мероприятие на една от партиите, участваща със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за участието на кмета на община Ловеч Корнелия Маринова в това мероприятие. Поддържа се твърдение, че публикуването на материала на интернет страницата на община Ловеч е грубо нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

Оспореното решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч, е прието 7 гласа „за“ и 5 „против“ от общо 12 членове на РИК – Ловеч, присъствали на заседанието. Същото е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, предл. второ от ИК. С решението се отхвърля предложението да бъде установено извършването на административно нарушение на кмета на община Ловеч по чл. 182, ал. 1 от ИК. Същевременно се оправомощава председателят на РИК – Ловеч, да състави акт за установяване на административното нарушение след влизане в сила на решението.

Районната избирателна комисия – Ловеч, е разглеждала сигнала на три заседания, съответно на 16, 17 и 18 октомври 2016 г. Във връзка с изясняване на фактическата обстановка РИК – Ловеч, е изпратила писма с изх. № 9/16.10.2016 г. до кмета на община Ловеч, като е поискала да й бъде предоставена информация за текста на публикуваната информация в раздел „Новини“ на интернет страницата на община Ловеч. С писмо № 10/17.10.2016 г. на РИК – Ловеч, до кмета на община Ловеч, към което е бил приложен графичният материал, приложен към първоначално подадения сигнал – разпечатка от интернет страницата на община Ловеч с искане да й бъде предоставена информация дали е било публикувано съдържанието на материала, приложен към писмото. С писмо изх. № ПВР-2016-024-1/18.10.2016 г. от зам.-кмет на община Ловеч се потвърждава, че приложеният графичен материал отговаря на моментно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч, раздел „Актуално“ – „Новини“ на 14.10.2016 г. Новината е публикувана от служител на общината без писмено или устно одобрение от кмета на община Ловеч, като след установяване на съдържанието й същата е свалена. От съдържанието на приложените протоколи от заседанията на РИК – Ловеч, се установява, че от 16.10.2016 г. посочената публикация не е налична на интернет страницата на община Ловеч. От служебна проверка, извършена от Централната избирателна комисия, се установява, че посочената публикация не е налична на интернет страницата на община Ловеч и към настоящия момент. От приложения графичен и текстови материал, включително текстовия материал, предоставен от община Ловеч, е видно, че посочената публикация отразява предизборно мероприятие на кандидата за президент Цецка Цачева и кандидата за вицепрезидент Пламен Манушев на площада в гр. Ловеч на 13.10.2016 г., както и присъствието на кмета на община Ловеч на мероприятието. От графичния (снимков) материал е видно, че кандидатът за президент Цецка Цачева присъства на сцена, като зад нея се вижда голям плакат с квадратче с номер 17, върху който е отбелязан знак „Х“.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала. Публикуваният на официалната интернет страница графичен (снимков) и писмен материал отразява предизборно мероприятие на кандидата за президент Цецка Цачева и кандидата за вицепрезидент Пламен Манушев и съдържа внушения в тяхна подкрепа. Съдържа се и квадратче с номера на кандидатската двойка в бюлетината с отразен знак за гласуване в тяхна подкрепа. Централната избирателна комисия приема, че публикуването на материала на официалната интернет страница на община Ловеч представлява нарушение на забраната по чл. 182, ал. 1 от ИК. Като е приела обратното РИК – Ловеч, е постановила неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 150 от 18.10.2016 г. на РИК – Ловеч, като неправилно и незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на РИК – Ловеч, за произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения