Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3833-ПВР/НР
София, 21.10.2016

ОТНОСНО: регистрация на „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпили са заявления с вх. № 4 от 21.10.2016 г. от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД, представлявано от Лидия Тодорова Йорданова и Елена Дариева Мускова,  за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявленията (Приложение № 35-ПВР от изборните книжа и Приложение № 35-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20161014101907 от 14.10.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 346 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума (в запечатан непрозрачен плик); кратко описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителната проверка с вх. № ПНР-00-169/21.10.2016 г. на ЦИК, извършена от „Информационно обслужване“ АД установява, че 340 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за президент и вицепрезидент. Шест от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 3703-ПВР/НР от 1 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 202758946, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 340 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрацията на:

 

Име

Грешка

1

Таня Иванова Владимирова

Невалидно ЕГН

2

Пенка Георгиева Динкова

Невалидно ЕГН

3

Елисавета Димитрова Иванова

Невалидно ЕГН

4

Красимира Стоянова Славова

Лицето е регистрирано за анкетьор за ИПВР от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ ЕАД

5

Николай Веселинов Митев

Невалидно ЕГН

6

Божидар Добромиров Бонев

Лицето няма навършени 18 години

 

„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД, гр. София, да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3938-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения