Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3832-ПВР/НР
София, 21 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АФИС“ ООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 от 20.10.2016 г. от „АФИС“ ООД, представлявана от Юрий Леонов Асланов и Сияна Христова Ковачева, чрез пълномощника Лора Георгиева Борисова за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявленията (Приложение № 35-ПВР от изборните книжа и Приложение № 35-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20161004112302 от 04.10.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; изрично пълномощно от представляващото агенцията лице Юрий Леонов Асланов в полза на Лора Георгиева Борисова; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 302 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума (в запечатан непрозрачен плик); описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителната проверка с вх. № НР-00-20/20.10.2016 г. на ЦИК, извършена от „Информационно обслужване“ АД установява, че 294 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за президент и вицепрезидент. Осем от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 3703-ПВР/НР от 1 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „АФИС“ ООД, с ЕИК 130004265, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 294 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрацията на:

 

1.

Иван Кирилов Стойчев

Невалидно ЕГН

2.

Светлана Йорданова Вълева-Славова

Невалидно ЕГН

3.

София Василева Калфова

Невалидно ЕГН

4.

Ирена Кирилова Борисова

Невалидно ЕГН

5.

Анна Наумова Некезова

Невалидно ЕГН

6.

Александър Иванов Некезов

Невалидно ЕГН

7.

Венетка Дянкова Пенчева

Невалидно ЕГН

8.

Жана Колева Василева

Невалидно ЕГН

 

„АФИС“ ООД, гр. София, да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения