Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3831-ПВР/НР
София, 21 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 (5-1) от 21.10.2016 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), представлявано от Михаил Стоянов Мирчев – председател, чрез упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 3800-ПВР/НР от 19.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на Надежда Богомилова Гологанова, и пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на 37 (тридесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 37 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 37 лица.

На 21.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 37 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 37 (тридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.       

Анета Кирилова Маноилова-Григорова

2.       

Атанас Стефанов Атанасов

3.       

Валентин Ненков Цанков

4.       

Валерия-Тереза Тошкова Дончева

5.       

Венка Петрова Кутева-Цветкова

6.       

Весела Николаева Лечева

7.       

Георги Тодоров Стефанов

8.       

Желка Илиева Денева

9.       

Иван Велков Иванов

10.  

Красин Благоев Каракоцев

11.  

Лидия Илиева Прокопова

12.  

Маргарита Антонова Кемалова

13.  

Милен Димитров Горсов

14.  

Мирко Иванов Робов

15.  

Михаил Йорданов Стойчев

16.  

Михаил Тодоров Михалев

17.  

Паулина Любомирова Петрова

18.  

Петко Михайлов Тюфекчиев

19.  

Роза Димитрова Мишева

20.  

Розалия Венциславова Желязкова

21.  

Стефан Петров Антонов

22.  

Стефан Тодоров Стефанов

23.  

Стоян Витанов Витанов

24.  

Цветодор Боянов Тодоров

25.  

Георги Кръстев Некезов

26.  

Киро Йорданов Маринов

27.  

Иван Димитров Вълчев

28.  

Христо Тошков Стателов

29.  

Веселин Николаев Гърбатилов

30.  

Даниел Вълчев Жилиев

31.  

Христо Галинов Кавалски

32.  

Георги Дамянов Серафимов

33.  

Дончо Пенчев Дончев

34.  

Милка Дончева Христова

35.  

Станислав Трифонов Стоев

36.  

Георги Валериев Шопов

37.  

Владимир Иванов Иванов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения