Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3828-ПВР
София, 21 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3632-ПВР от 26.09. 2016 г.

Допусната е техническа грешка в мотивите на Решение № 3632 ПВР от 26.09.2016 г., като в края на т. 1, където е описано съдържанието на протокол № 1 за създаване на инициативния комитет за регистрация на Николай Йорданов Банев за независим кандидат за президент и на Сали Шабан Ибрям за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г., погрешно е изписано името на друго лице, а не на представляващия комитета Исай Величков Пешев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3632-ПВР от 26.09.2016 г., като в края на т. 1 от мотивите на решението текстът „Николай Тошков Енчев“ да се чете „Исай Величков Пешев“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения