Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3825-ПВР
София, 20 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., представляван от Пламен Трифонов Христов, срещу отказ на Българското национално радио за излъчване на обръщение за откриване на предизборната кампания

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВР-23–22 от 07.10.2016 г. от инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., представляван от Пламен Трифонов Христов. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразни действия от страна на БНР, изразяващи се в отказ за излъчване на обръщение във връзка с откриването на изборната кампания на кандидата за президент Веселин Найденов Марешки. Твърди се, че на 06.10.2016 г. след предварителна уговорка по електронната поща на БНР е изпратен запис на обръщението на  кандидата за президент Веселин Найденов Марешки за излъчване на същото на 07.10.2016 г. По-късно е получено обаждане от страна на БНР, че изпратеното за излъчване обръщение няма да бъде излъчено, тъй като в същото се споменават други кандидати и при споменаването им се нарушавали техни права. Жалбоподателят счита, че това не е така, тъй като в обръщението единствено се посочвали обективни факти за част от кандидатите и се отразявало лаконично политическо мнение за тях, което по никакъв начин не може да бъде квалифицирано като уронващо доброто им име или съдържащо обида. Жалбоподателят изразява становище, че дори и да се приеме, че с обръщението са се нарушавали определени правила, то съгласно чл. 18 от Закона за радиото и телевизията БНР не би носило отговорност за съдържанието, което според него било още едно основание за излъчване на обръщението. Счита, че с отказа на БНР да бъде излъчено обръщението се нарушавали императивни разпоредби на ИК, ЗРТ и по-специално чл. 189, ал. 3 от ИК, отнасящ се до обективно и справедливо отразяване проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от ЦИК. Твърди се, че БНР е нарушила и един от основните принципи, въведени с чл. 10 ЗРТ, а именно гарантиране правото на свободно изразяване на мнение и прилагането на подобна цензура по отношение на личното мнение на кандидата за президент Веселин Марешки по отношение на политическата ситуации в страната е недопустимо. Навеждат се доводи за неравнопоставеност в предизборното съревнование на кандидата за президент Веселин Марешки с останалите кандидати в изборите, като по този начин се е нарушило задължението на БНР за недопускане на нелоялно и несправедливо предизборно съревнование. В заключение се прави изводът относно недопустимостта на отказа на БНР да излъчи обръщението, което обосновавало и административнонаказателната му отговорност по чл. 495 от ИК.

Прави се искане ЦИК да постанови решение, с което да укаже на БНР да преустанови нарушаването на правилата за провеждане на предизборна кампания, като същото бъде задължено да излъчи в подходящо време в програмата си обръщението на кандидата за президент Веселин Марешки в пълния му оригинален запис, като преди излъчването му изрично да бъде съобщено, че излъчването се извършва въз основа на решение на ЦИК по настоящата жалба. Молят също така да бъде установено нарушението на чл. 189, ал. 3 ИК във връзка с чл. 495 от ИК от страна на БНР.

Въз основа на свое протоколно решение от 08.10.2016 г. ЦИК с писмо изх. № ПВР-20-253/09.10.2016 г. изиска становище от БНР по така депозираната жалба с прилагане на техническите носители с представените в БНР за излъчване обръщения на кандидата за президент Веселин Марешки. С вх. № ПВР-20-369/18.10.2016 г. БНР предостави на ЦИК своето становище, ведно с изисканите приложения.

Видно от становището БНР счита, че жалбата е неоснователна, както и че БНР не е извършило твърдяното нарушение на Изборния кодекс. Не се оспорва фактът, че на 06.10.2016 г. в БНР е постъпил запис с обръщение на кандидата за президент Веселин Найденов Марешки, с което същият открива предизборната си кампания в програмите на БНР на основание чл. 192, ал. 2 от ИК. Посочва се обаче, че при прослушване на предоставения запис на обръщение е било установено, че подаденото от инициативния комитет, представляван от Пламен Христов, обръщение съдържа определения и квалификации, които накърняват правата и доброто име на други регистрирани кандидати за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г. В обръщението си кандидатът за президент Веселин Марешки споменавал имената на тези кандидати, придружени от следните пояснения и квалификации: за Цецка Цачева – „председателката на институцията с най-нисък рейтинг“, за Красимир Каракачанов – „златния пръст на Волен Сидеров“, за Ивайло Калфин – „вечния“. Това според БНР са изцяло субективни квалификации, а не обективни факти, както се твърдяло в  жалбата, тъй като същите са пряко насочени срещу изброените кандидати и  накърняват доброто им име. Поради горното, в тази му част подаденото от инициативния комитет, представляван от Пламен Христов, встъпително обръщение противоречало на чл. 39, ал. 2, предложение първо от Конституцията на Република България, чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 10 от Правилата за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г., приети с Решение № 3610-ПВР от 26.09.2016 г. на ЦИК.

Изразява се становище, че съгласно чл. 17 от Закона за радиото и телевизията доставчиците на медийни услуги, каквото е и БНР, носят отговорност за съдържанието, което предоставят и са длъжни да не допускат създаване на предавания, внушаващи политическа нетърпимост. Посочва се също така, че в т. 1.11. от Споразумението, сключено между генералния директор на БНР и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в президентските избори на основание чл. 189, ал. 4 от ИК и одобрено с Решение № 3739-ПВР от 05.10.2016 г. на ЦИК е предвидено, че в случай, че установи, че съдържанието на предоставен от партия, коалиция или инициативен комитет аудиоклип във връзка с предизборната кампания, нарушава закона или общоприетите морални норми, БНР незабавно уведомява предоставилата клипа партия, коалиция или инициативен комитет за това обстоятелство и има правото да не излъчи клипа, докато съдържанието му не бъде коригирано в съответствие с изискванията на закона и общоприетите морални норми. В изпълнение на това си задължение, БНР е уведомило в телефонен разговор представители на Инициативния комитет за издигане на кандидат за президент на Веселин Марешки за необходимостта от корекция на подаденото встъпително обръщение. Изготвено е било и писмо с изх. № 663/06.10.2016 г., което не е изпратено до Инициативния комитет, тъй като преди неговото изпращане в 17,00 ч. на 06.10.2016 г. от инициативния комитет е постъпил нов звукозапис с коригиран вариант на встъпителното обръщение, съответстващ на действащото законодателство и Правилата за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, което коригирано обръщение е било излъчено в ефира на програма „Хоризонт“ на 7 октомври 2016 г., съгласно разпоредбите на ИК и споразумението, сключено на основание чл. 189, ал. 4 от същия.

Оспорва се също така твърдяното в жалбата нарушение от страна на БНР на императивни разпоредби на Изборния кодекс, Закона за радиото и телевизията и Правилата за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г., приети от ЦИК с Решение № 3610-ПВР/26.09.2016 г, което е довело до нарушаване правото на кандидата за президент свободно да изрази мнението си, като се изразява становище, че конституционното право на свободно изразяване на мнение не е абсолютно и неограничено. Посочва се също така, че БНР не е отказало да излъчи представеното от жалбоподателя встъпително обръщение, а е упражнило правото си да уведоми подателя на обръщението за констатирани несъответствия със законови разпоредби в текста на същото и след като от инициативния комитет е подаден вариант на встъпително обръщение, отговарящ на нормативните изисквания, същото е било излъчено без никаква намеса в неговото съдържание и съгласно разпоредбите на ИК.

Изразява се становище, че именно с тези си действия БНР е целяло да гарантира зачитането на равнопоставеността и значимостта на кандидатите, която би била нарушена при излъчването на встъпително обръщение, нарушаващо Конституцията на Република България и Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия, след като разгледа както жалбата, така също и предоставеното становище от БНР, както и приложените към същите доказателства и след като на свое заседание изслуша предоставените звукозаписи на двата варианта на обръщението на кандидата за президент Веселин Марешки, издигнат от инициативен комитет, представляван от Пламен Христов, приема за установено следното:

На 06.10.2016 г. от инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров, представляван от Пламен Христов, е изпратен в БНР запис за излъчване на встъпително обръщение на кандидата за президент Веселин Марешки, с което същият открива предизборната си кампания в програмата на БНР на основание чл. 192 ал. 2 от ИК. След прослушването на този запис БНР установява, че същият съдържа квалификации, накърняващи доброто име на други кандидати, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г. Вследствие на горното БНР незабавно уведомява предоставилия записа, че в този вариант същият не може да бъде излъчен по посочените съображения, като му указва да коригира същия в тази му част, в противен случай записът няма да бъде излъчен. Впоследствие от жалбоподателят е изпратен коригиран запис, в който липсват квалификации по отношение на други регистрирани за участие в изборите на 06.11.2016 г. кандидати за президент на републиката, който запис е бил излъчен в програмата на БНР.

След като прецени всички изложени по-горе факти и като взе предвид аргументите на двете страни в подкрепа на твърденията им, Централната избирателна комисия счита жалбата на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров, представляван от Пламен Христов, срещу отказ за излъчване на обръщение за откриване на предизборната кампания за НЕОСНОВАТЕЛНА поради следното:

Централната избирателна комисия счита, че БНР не е извършила твърдяното в жалбата нарушение на чл. 189, ал. 3 от ИК, тъй като е спазила изискванията на ИК, ЗРТ и Споразумението, сключено между генералния директор на БНР и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в президентските избори на основание чл. 189, ал. 4 от ИК и одобрено с Решение № 3739-ПВР на ЦИК. Централната избирателна комисия счита, че БНР е изпълнило задължението си по т. 1.11. от Споразумението упражнявайки предварителен контрол върху предоставения звукозапис и свързаните вследствие на установеното при този контрол последващи действия. Нещо повече, ако не би бил осъществен този контрол и предоставеният звуков клип беше излъчен в първоначалния му вариант и впоследствие на БНР е била наложена санкция във връзка с евентуална жалба от някой от засегнатите кандидати, то съгласно т. 1.10. от Споразумението инициативния комитет би бил задължен да заплати обезщетение на БНР в размер на наложената санкция. Изпълнявайки задължението си по т. 1.11. от Споразумението БНР е предотвратила нарушение на забраната в чл. 183, ал. 4 от ИК забраняваща използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, каквито безспорно са квалификациите, използвани в първоначалния  вариант на обръщението по отношение на някои от тях.

По отношение на оплакването в жалбата че БНР е нарушила основен принцип, въведен в чл. 10 от ЗРТ, гарантиращ правото на свободно изразяване на мнение, ЦИК споделя изразеното становище, че същото не е безусловно, абсолютно и неограничено. В тази връзка чл. 39, ал. 2 от Конституцията на Република България поставя рамките, в които може да се упражнява това право, а именно че същото не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго. По-конкретно в контекста на предизборната кампания това ограничение е закрепено в споменатия вече по горе чл. 183, ал. 4 от ИК, както и в т. 10 от Правилата за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г.

Централната избирателна комисия счита, че БНР е съобразило действията си с разпоредбите както на ИК, така също и на останалите нормативни актове, имащи отношение към случая, в т.ч. ЗРТ, Правилата за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г., приети от ЦИК с Решение № 3610-ПВР/26.09.2016 г, както и Споразумението, сключено между генералния директор на БНР и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в президентските избори, като по този начин е гарантирало зачитането на равнопоставеността и значимостта на кандидатите, която би била нарушена при излъчването на встъпително обръщение, нарушаващо Конституцията на Република България и Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1 т. 26, във връзка с чл. 189, ал. 3, чл. 495, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г., представляван от Пламен Трифонов Христов, срещу отказ на Българското национално радио за излъчване на обръщение за откриване на предизборната кампания като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1879-НС / 02.04.2023

  относно: жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1877-НС / 01.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения