Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 382-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Ранобудните студенти, подписана от Румен Стоев, Ангел Златков, Роксана Радулова и Йосиф Баев

Постъпила е жалба от Ранобудните студенти, подписана от  Румен Стоев, Ангел Златков, Роксана Радулова и Йосиф Баев с вх. № ЕП-23-194 от 14.05.2014 г. до Централната избирателна комисия.

В жалбата са наведени доводи, че лицата Сергей Дмитриевич Станишев в качеството му на водач на листата на КП „Коалиция за България" и Николай Тихомиров Бареков в качеството му на водач на листата на коалиция „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден" са извършили злоупотреба с пасивно избирателно право от тяхна страна. Изложени са факти и обстоятелства, че същите лица нееднократно публично са заявявали, че „няма да се възползват от пасивното избирателно право с цел да представляват гласувалите за тях граждани (каквато е неговата социална функция), а за да осъществяват политически интереси, от които обаче правото не се интересува".

Жалбоподателите считат, че чрез горните действия двете лица нарушават чл. 57, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Конституцията на Република България. В подкрепа на изложените от тях съображения сочат Решение № 10 от 06.10.1994 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 4/1994 г.

В депозираната жалба са обективирани искания пред Централната избирателна комисия, а именно: да се обявят за недействителни регистрациите на КП „Коалиция за България" и коалиция „България без цензура" в частта, в която като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България са регистрирани Сергей Дмитриевич Станишев и Николай Тихомиров Бареков. В условията на алтернативност да се отстранят кандидатите от съответните кандидатски листи за предстоящите избори за Европейския парламент на основание чл. 57, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България.

Към жалбата са приложени извадки от интернет сайтове, които са наименувани от жалбоподателите като приложения от № 1 до 5, общо 6 листа.

Предвид горното ЦИК прави следните изводи:

Жалбата е подадена от легитимирани лица в срока по чл. 73, ал. 1 от ИК, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Решенията на Централната избирателна комисия с предмет регистрация на посочените в жалбата коалиции, съответно кандидатски листи, са постановени от Комисията при стриктно спазване на Изборния кодекс и проверка на представените при регистрацията документи, с оглед на което към момента не са налице основания за заличаване, респ. обявяване на недействителни, регистрациите на разглежданите коалиции, кандидатски листи.

Въпреки приложените разпечатки от интернет към жалбата, наименувани от жалбоподателите приложения със съответни номера, ЦИК приема, че съобразно основния принцип в българското действащо право, а именно, че предварителен отказ от права е недействителен и не поражда никакви правни последици, също не са налице правно валидни основания нито за обявяване регистрациите на коалициите за недействителни, нито за отстраняване на посочените кандидати.

Предвид горното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ранобудните студенти, подписана от  Румен Стоев, Ангел Златков, Роксана Радулова и Йосиф Баев като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването й.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения