Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3817-ПВР/НР
София, 20 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 (4-1) от 19.10.2016 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател, чрез упълномощения представител Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение № 3794-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 49 (четиридесет и девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 49 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 48 лица и извън страната 1 лице.

На 19.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 48 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, а едно лице не отговаря на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 48 (четиридесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

 

В страната

 

1.  

Константин Иванов Балов

 

2.  

Ива Славейкова Танкова

 

3.  

Деница Огнянова Бояджиева

 

4.  

Андрей Тенев Картунов

 

5.  

Йордан Евгениев Зангов

 

6.  

Борис Ангелов Георгиев

 

7.  

Анна Неделкова Начева

 

8.  

Павел Софрониев Пешов

 

9.

Здравко Христов Кънчев

 

10. 

Георги Иванов Желев

 

11. 

Цанислав Дилянов Мончев

 

12.

Страшимир Кирилов Прашанов

 

13.

Иван Петров Мандински

 

14. 

Антонио Владимиров Василев

 

15.

Николай Христов Драев

 

16.

Георги Иванов Колеолов

 

17.

Цветелин Николаев Върбанов

 

18.

Преслав Димитров Митев

 

19. 

Йоан Драгомиров Малчев

 

20.

Георги Григоров Гогов

 

21.

Бахни Пенев Бахнев

 

22.

Лили Василева Петрова

 

23.

Пламен Недков Георгиев

 

24.

Стоян Йорданов Великов

 

25.

Васил Иванов Иванов

 

26.

Димо Светославов Димов

 

27.

Гроздан Иванов Грозев

 

28.

Тодор Стефанов Иванов

 

29. 

Радослав Бойков Зафиров

 

30. 

Любослав Росенов Стоименов

 

31. 

Васил Венков Котев

 

32.

Йордан Георгиев Влахов

 

33.

Сабина Георгиева Кирилова

 

34. 

Даниел Емилов Евлогиев

 

35. 

Десислава Георгиева Йорданова

 

36. 

Атанас Красимиров Тумбалев

 

37.

Георги Ангелов Макавеев

 

38. 

Десислава Генова Генова

 

39.

Ивомира Василева Георгиева

 

40.

Иван Иванов Френкев

 

41. 

Здравка Неденова Кавалова

 

42.

Миладин Петров Рангелов

 

43.

Георги Димитров Янакиев

 

44.

Николай Митков Митков

 

45. 

Николай Ивайлов Петков

 

46.

Владимир Георгиев Стоев

 

47.

Иван Тотков Стоянов

 

 

Извън страната:

 

48. 

Алина Янакиева Гъркова

 

 

ОТКАЗВА да регистрира като наблюдател:

 

Име, презиме, фамилия

Причина

Елена Иванова Чорбаджиева

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения