Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3815-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 3699-ПВР/30.09.2016 г. за отваряне на запечатано помещение в община Кнежа, област Плевен, в което се съхраняват изборни книжа и материали

Постъпило е писмо с вх. № ПВР-14-30/12.10.2016 г. на Централната избирателна комисия от Илийчо Лачовски – кмет на община Кнежа, за вземане на решение за индивидуализиране на „другото помещение“ в Решение № 3699-ПВР/30.09.2016 г. за дадено разрешаване на достъп до запечатаните помещения, намиращи се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, ет. 4, в сградата на бившето НПК, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., с цел яснота на фактическите действия, които следва да се извършат в помещенията.

Освобождаването на помещение № 5 е с оглед съхраняване изборните книжа и материали за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. във връзка с тяхното преместване в друго помещение и освобождаване на помещението за прибиране на изборните книжа и материали от насрочените на 6 ноември 2016 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум.

Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид. Помещенията се запечатват по реда на т. 29, абзац ІІ от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, намиращи се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, ет. 4, в сградата на бившето НПК, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., с цел яснота и прецизност на фактическите действия, които следва да се извършат в помещенията с цел преместване на:

- архивно помещение № 15, находящо се на ул. „Марин Боев“ № 71, етаж 4, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. парламентарни избори и на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- архивно помещение № 5, находящо се на ул. „Марин Боев“ № 71, етаж 4, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени на 23 октомври 2011 г. (първи тур) и 30 октомври 2011 г. (втори тур) местни избори и избори за президент и вицепрезидент, в помещение № 15 до произвеждането на следващите избори за президент и вицепрезидент и предаването им в дирекция „Регионален държавен архив“.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Помещенията се запечатват по реда на т. 29, абзац ІІ от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК. Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения