Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3813-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 от ИК за платена форма на предизборна агитация от доставчика на медийни услуги „ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Постъпил е сигнал в ЦИК с вх. № ПВР-20-386/от 18.10.2016 г. от председателя на СЕМ Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. е установено, че платените форми на предизборна агитация за кандидатите на инициативен комитет за издигане на кандидата за президент Румен Радев и кандидата за вицепрезидент Илияна Йотова и на ПП ГЕРБ, излъчени на 17.10.2016 г. в часовия интервал от 09.00 ч. до 10.00 часа в програмата на „ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, агитационните материали не съдържат звуково съобщение, че формата е платена, каквото е изискването на чл.179 от ИК. Има публикувана информация за договори на доставчика с инициативен комитет за издигане на кандидата за президент Румен Радев и кандидата за вицепрезидент Илияна Йотова и с ПП ГЕРБ за периода на излъчване на клиповете на интернет страницата на доставчика.

Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК, е приложен 1 бр. електронен носител със запис на платената форма на предизборна агитация.

Централната избирателна комисия, след като изслуша и извърши служебна проверка на предоставения аудиоматериал, безспорно установи, че в предизборната агитация за кандидатите на инициативен комитет за издигане на кандидата за президент Румен Радев и кандидата за вицепрезидент Илияна Йотова не се съдържа информация (звуково съобщение), че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г.) при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ при излъчването на 17.10.2016 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 179, чл. 474, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ при излъчването на 17.10.2016 г. в програмата на „ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ на платена форма на предизборна агитация.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, с ЕИК 1336340501, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Христо Ботев“ № 14, ет. 4., представлявано от Севдалина Вълковска.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област Велико Търново за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения