Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3811-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК за платена форма на предизборна агитация от доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВР-20-387 от 18.10.2016 г. от председателя на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. е установено, че в платена форма на предизборна агитация (клип, озаглавен „Кандидатът на РБ за кмет на район „Младост“ Людмила Божилова откри кампанията си“), излъчен на 17.10.2016 г. в 21:46 ч. по програма „Телевизия Европа“, на доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД е използвано религиозно изображение (икона), забранено от чл. 183, ал. 4 от ИК.

Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК, е приложен 1 (един) брой електронен носител със запис на платен агитационен материал – гореописания клип на компакт диск.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка на предоставения видеоматериал, безспорно установи, че във въпросния клип за около 2 секунди се появява изображението на икона.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г.) в агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД при излъчването на 17.10.2016 г. в 21:46 ч. по програма „Телевизия Европа“ на платен агитационен материал (клип, озаглавен „Кандидатът на РБ за кмет на район „Младост“ Людмила Божилова откри кампанията си“).

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа“ АД при излъчването на 17.10.2016 г. в 21:46 ч. по програма „Телевизия Европа“ на платен агитационен материал (клип, озаглавен „Кандидатът на РБ за кмет на район „Младост“ Людмила Божилова откри кампанията си“).

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Телевизия Европа“ АД, с ЕИК 115568068, седалище и адрес на управление гр. София 1000, СО, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 30, представлявано от Иван Кимонов Кацарски.

След съставянето и връчването на акта, същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения