Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3810-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 от ИК за платена форма на предизборна агитация от доставчика на медийни услуги Евроком – Национална кабелна телевизия ООД

Постъпил е сигнал в ЦИК с вх. № ПВР-20-372 от 18.10.2016 г. от председателя на СЕМ Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. е установено, че платена форма на предизборна агитация (клип на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова), излъчен на 16.10.2016 г. в програма Евроком на доставчика на медийни услуги Евроком – Национална кабелна телевизия ООД, агитационният материал не съдържа звуково съобщение, че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 от ИК.

Има публикувана информация за договора на доставчика с ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за периода на излъчване на клиповете на интернет страницата на доставчика.

Към сигнала, изпратен по компетентност на ЦИК, е приложен 1 бр. електронен носител със запис на платената форма на предизборна агитация – гореописаният клип на диск.

Централната избирателна комисия, след като изгледа и извърши служебна проверка на предоставения видеоматериал, безспорно установи, че във въпросния клип не се съдържа информация (звуково съобщение), че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г.) при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги Евроком – Национална кабелна телевизия ООД при излъчването на 16.10.2016 г. в програмата на Евроком на платена форма на предизборна агитация (клип на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова).

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 179, чл. 474 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги Евроком – Национална кабелна телевизия ООД при излъчването на 16.10.2016 г. в програмата на Евроком на платена форма на предизборна агитация (клип на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова).

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Евроком – Национална кабелна телевизия, с ЕИК 121761999, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район „Възраждане“, ул. „Тодор Александров“ № 17, представлявано Злати Станков Златев.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения