Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 381-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лесичово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-173 от 11.08.2011 г. от кмета на община Лесичово, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 02.08.2011 г. и на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Лесичово, включително и за председател и заместник-председател.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Лесичово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лесичово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Костадинов Седянков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Ангелова Деспова

 

СЕКРЕТАР:

Галина Иванова Видева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Веселина Господинова Милкова

 

 

Боряна Атанасова Улева

 

 

Мария Тодорова Бързакова

 

 

Георги Димитров Дечев

 

 

Миленка Кръстанова Костадинова

 

 

Златина Иванова Кочева

 

 

Таня Стойкова Стоева

 

 

Мария Дончева Андреева

 

 

Цветанка Грозданова Фиткарова

 

 

Маргарита Иванова Неделчева

 

 

Цветана Спасова Шишиньова

 

 

Василка Иванова Гавазова

 

 

Любка Петрова Стоименова

 

 

Гергана Славчева Шишиньова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3140-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3139-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • всички решения