Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3807-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВР-20-389 от 18 октомври 2016 г. от председателя на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В същия се посочва, че във връзка с проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. е установено, че при огласяване на резултати от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ, излъчено на 17.10.2016 г. в програма бТВ РАДИО / bTV RADIO на доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД, информацията за проучването не съдържа звуково съобщение за възложителя и за източниците на финансирането му, каквато информация следва да се съдържа веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето съгласно чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудиоматериала на електронен носител.

В заседание на 19 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия изслуша аудиозаписа, при което установи, че в него действително се огласяват данни от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето на информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

В чл. 205, ал. 1 от ИК е предвидено, че „От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му“. Съгласно ал. 2 на цитираната законова разпоредба, „Информацията по ал.1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа груп“ ЕАД при огласяване на резултати от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ, излъчено на 17.10.2016г. в програма бТВ РАДИО / bTV RADIO.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на „БТВ Медиа груп“ ЕАД, с ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: област София-град, Столична община, гр. София 1463, район „Триадица“, Административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от г-н Павел Станчев Станчев – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, заедно с г-н Едмунд Петер Хайнрих Аппелт - изпълнителен директор; или от г-н Павел Станчев Станчев – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, заедно с г-н Давид Щепан – изпълнителен директор; или от г-н Едмунд Петер Хайнрих Аппелт – изпълнителен директор, заедно с г-н Давид Щепан – изпълнителен директор.

След съставянето и връчването на акта, същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения