Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3806-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение по чл. 205, ал.1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийна услуга "ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ" ООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВР-20-385 от 18 октомври 2016 г. от председателя на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В същия се посочва, че във връзка с проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. е установено, че при огласяване на резултати от социологически проучвания съответно на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“, излъчени на 17.10.2016 г. и 18.10.2016 г. в програма „Евроком“ на доставчика на медийни услуги „ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ООД, информацията за проучванията не съдържа звуково съобщение за възложителя и за източниците на финансирането му, каквато информация следва да се съдържа веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето съгласно чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала са приложени два броя записи на съответните аудио-визуални материали на електронен носител.

В заседание на 19 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия се запозна с аудио-визуалните материали, при което установи, че в тях действително се огласяват данни от резултати от социологически проучвания, съответно на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“, за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето, на информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

В чл. 205, ал. 1 от ИК е предвидено, че „От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му“. Съгласно ал. 2 на цитираната законова разпоредба, „Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл.205, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ООД при огласяване на резултати от социологическо проучване на „Алфа Рисърч“, излъчено на 17.10.2016 г. в програма „Евроком“.

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ООД при огласяване на резултати от социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, излъчено на 18.10.2016 г. в програма „Евроком“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на „ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: област София-град, Столична община, гр. София 1000, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 17, представлявано от управителя Злати Станков Златев.

След съставянето и връчването на акта, същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения