Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3805-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Чавдаров Велков – упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат, за президент Румен Георгиев Радев, и независим кандидат за вицепрезидент Илиана Малинова Йотова, срещу решение № 24-ПВР/15.10.2016 г. на РИК – Видин

Постъпила е жалба с вх. № ПВР-15-102/18.10.2016 г. от Димитър Чавдаров Велков – упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илиана Малинова Йотова, срещу решение № 24-ПВР/15.10.2016 г. на РИК – Видин.

Към жалбата са приложени: решение № 24-ПВР/15.10.2016 г. на РИК – Видин, жалба № 43/14.10.2016 г., входирана в РИК – Видин, пълномощно в полза на Димитър Чавдаров Велков, упълномощен от Стефан Ламбов Данаилов, представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илиана Малинова Йотова, и 5 страници снимков материал.

Жалбоподателят счита, че решението на РИК – Видин, следва да бъде отменено поради това, че жалба с вх. № 43/14.10.2016 г. на РИК – Видин, не е разгледана в нейната цялост и няма произнасяне за това дали има нарушение на Изборния кодекс и дали комисията е компетентна да я разгледа. Жалбоподателят е сезирал комисията за присъствието на деца и ученици на предизборно мероприятие на ПП „ГЕРБ“ в спортна зала – Видин, на 11.10.2016 г., масово организирани да присъстват от техни преподаватели, което е в разрез на чл. 11, ал. 4 от Закон за закрила на детето и касае използването на деца за политически цели.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес и се явява основателна.

С решение № 24-ПВР/15.10.2016 г. РИК – Видин, е отхвърлила жалбата. Така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Същото е постановено в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. 2 от ИК, при липса на необходимото мнозинство, като в диспозитива на решението неправилно е изписано, че „РИК отхвърля жалбата“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с представения по преписката снимков материал, счита, че Районна избирателна комисия – Видин, не е била компетентна да се произнесе по входираната в РИК – Видин жалба с вх. № 43/14.10.2016 г., касаеща нарушение на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Същата е следвало да бъде изпратена по компетентност на Държавна агенция „Закрила на детето“.

Централната избирателна комисия счита, че решението РИК – Видин, е неправилно и незаконосъобразно. Същото е постановено при липса на компетентност за произнасяне.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 24-ПВР/15.10.2016 г. на РИК – Видин, като неправилно и незаконосъобразно, постановено при липса на компетентност на РИК – Видин.

ИЗПРАЩА по компетентност на Държавна агенция „Закрила на детето“ жалба с вх. № 47/18.10.2016 г. на РИК – Видин, ведно с приложените доказателства за произнасяне.

Решението в частта относно отмяна на Решение № 24-ПВР от 15.10.2015 г. на РИК – Видин подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения