Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 38-ЕП
София, 1 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 10, буква „б", чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 130, т. 2, буква „б", чл. 131,чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 1, буква „б", чл. 153 - 155 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

 

ІІ. Депозит за участие в изборите

2. За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.

Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК незабавно след съобщаването й от Българска народна банка, но не по-късно от 3 април 2014 г.

3. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.

4. Сумите от депозитите, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

 

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

5. За издигане на кандидат за член на Европейския парламент от Република България се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели:

а) с постоянен адрес на територията на страната и настоящ адрес на територията на страната или на територията на друга държава - членка на Европейския съюз - за избиратели български граждани;

б) адрес на пребиваване на територията на страната или на територията на друга държава - членка на Европейския съюз - за избиратели граждани на друга държава - членка на Европейския съюз.

6. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

7. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

8. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 53 от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 14 април 2014 г. (40 дни преди изборния ден).

9. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

10. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянният адрес ( адрес на пребиваване) на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер (личен номер) и адресът на кандидата за член на Европейския парламент от Република България;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

11. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 60 от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 350 от ИК;

г) декларация по образец (Приложение № 61 от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

12. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 14 април 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

13. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (14 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (19 април 2014 г.).

 

IV. Уведомяване на районните избирателни комисии

14. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпраща на районните избирателни комисии:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

 

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

15. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (22 април 2014 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до ЦИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението инициативният комитет прилага и решението за заличаване.

16. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал.1 от ИК.

17. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от  влизането в сила на решението на ЦИК по т. 16.

 

VI. Подаване на документи за регистрация

18. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 3 април 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

19. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 18,00 ч. на 14 април 2014 г.

20. За регистрация на всеки инициативен комитет ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 56 от изборните книжа) и в публичния електронен регистър на инициативните комитети, приет с решение на ЦИК № 37-ЕП от 1 април 2014 г.

21. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 59 от изборните книжа).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения