Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3798-ПВР
София, 18 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 от ИК за платена форма на предизборна агитация от доставчика на медийни услуги бТВ Медиа Груп ЕАД

Постъпил е сигнал в ЦИК с вх. № ПВР-20-333/от 15.10.2016 г. от председателя на СЕМ Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. е установено, че платена форма на предизборна агитация (клип на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО), излъчен на 14.10.2016 г. в програма бТВ РАДИО на доставчика на медийни услуги бТВ Медиа Груп ЕАД, агитационният материал не съдържа звуково съобщение, че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 от ИК. Има публикувана информация за договора на доставчика с НФСБ за периода на излъчване на клиповете на интернет страницата на доставчика.

Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК, е приложен 1 бр. електронен носител със запис на платената форма на предизборна агитация – гореописания клип на флаш памет.

Централната избирателна комисия, след като изслуша и извърши служебна проверка на предоставения аудиоматериал, безспорно установи, че във въпросния клип не се съдържа информация (звуково съобщение), че формата е платена, каквото е изискването на чл. 179 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК (изм., ДВ, бр. 39 от 2016 г.) при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги бТВ Медиа Груп ЕАД при излъчването на 14.10.2016 г. в програмата на бТВ РАДИО на платена форма на предизборна агитация (клип на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО).

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 179, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 179 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги бТВ Медиа Груп ЕАД при излъчването на 14.10.2016г. в програмата на бТВ РАДИО на платена форма на предизборна агитация (клип на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО).

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на бТВ Медиа Груп ЕАД, с ЕИК 130081393, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1463, НДК, район „Триадица“, пл. „България“ № 1, ет. 11, представлявано от Павел Станчев Станчев – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, заедно с Едмунт Петер Хайнрих Аппелт – изпълнителен директор, или Павел Станчев Станчев – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, заедно с Давид Щепан – изпълнителен директор, или от Едмунд Петер Хайнрих Аппелт – изпълнителен двиректор, заедно с Давид Щепан – изпълнителен директор.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София-град за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения