Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3790-ПВР
София, 17 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по реда на чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 03.10.2016 г. под № 04312-2016-0003

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и Решение № 3683-ПВР от 29.09.2016 г. на Централната избирателна комисия, за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. 2, т. 1, б. „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 03.10.2016 г. под № 04312-2016-0003 и в Профила на купувача на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

 1. Резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 150 от 10 октомври 2016 г. на г-жа Ивилина Алексиева – председател на ЦИК, за подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на заявлението и проведени преговори с участника „СИЕЛА НОРМА“ АД по реда на чл. 54 - 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по обществената поръчка с горецитирания предмет, отразени в Протокол № 1 от 11.10.2016 г. от работата на комисията за извършване на подбор, в Протокол № 2 от 15.10.2016 г. за резултатите от проведени преговори и постигнати договорености с поканения участник, и в Доклад от 17.10.2016 г. на комисията за провеждане на процедурата за обществената поръчка, публикувани в Профила на купувача на адрес https://www.cik.bg/bg/zop/12.
 2. Представеното заявление за участие, съответствието на кандидата с предварително обявените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор, представената първоначална оферта, проведените преговори и постигнатите договорености, разясненията, представени от участника, отразени в Протокол № 2 от 15.10.2016 г., Централната избирателна комисия

 

I. О Б Я В Я В А:

 

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва:

І-во място – „СИЕЛА НОРМА“ АД с адрес гр. София, Район „Подуяне“, п.к. 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“ № 9.

 

II. О П Р Е Д Е Л Я:

 

Участникът „СИЕЛА НОРМА“ АД с адрес гр. София, район „Подуяне“, п.к. 1510, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов“ № 9, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на машини за гласуване за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участника в процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от получаването му от участниците.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1812-НС / 22.03.2023

  относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1811-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 1810-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения