Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3789-ПВР/НР
София, 17 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3 от 11.10.2016 г. от сдружение „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“, подписано от изрично упълномощено от представляващ сдружението лице – Нина Захариева Гергова, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 05.10.2016 г. по ф.д. № 634/2014 г. на СГС; удостоверение № 004/14.11.2014 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Ивайло Добрев Добрев в полза на Нина Захариева Гергова; пълномощно от изрично упълномощеното лице в полза на 10 (десет) лица – представители на сдружение „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 10 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа; копие от решение № 1 от 07.10.2014 г. по ф.д. № 634/2014 г. на СГС – за вписване на сдружението.

От представените документи – удостоверение за актуално състояние и решението на СГС за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Централната избирателна комисия установи, че предметът на дейност на сдружението е в областта на икономиката и не включва защита на политически права на гражданите, каквото е изискването на чл. 112, ал. 1, т. 1 от ИК, поради което сдружението не може да бъде регистрирано с наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения