Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3788-ПВР
София, 17 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на забраната по чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийна услуга „Фокус Нунти“ ООД

В Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ПВР-20-335 от 16.10.2015 г., за извършено нарушение от доставчика на медийна услуга „Фокус Нунти“ ООД. Твърди се, че на 14 октомври 2016 г. в програма Радио Фокус – София, е излъчено социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ за прогнозните резултати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като аудиоматериалът не съдържа информацията по ал. 1 на чл. 205 от ИК, а именно информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му, която информация следва да се съдържа веднъж в началото и веднъж в края на представянето съгласно чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудиоматериала на електронен носител.

Централната избирателна комисия в заседание на 17 октомври 2016 г. изслуша записа и установи, че действително в него се излагат данни от социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Галъп Интернешънъл Болкан“ не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение от 29.07.2016 г. на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., (обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите в програмата Радио Фокус – София, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, веднъж в началото и веднъж в края на представянето, извършено от доставчика на медийна услуга „Фокус Нунти“ ООД, с ЕИК 130552817, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1505, район „Оборище“, ул. „Султан тепе“ № 8, представлявано от Красимир Асенов Узунов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Фокус Нунти“ ООД, с ЕИК 130552817, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1505, район „Оборище“, ул. „Султан тепе“ № 8, представлявано от Красимир Асенов Узунов

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения